• petak, 12. jul 2024.
Kon­cer­ti, po­zo­ri­šne i film­ske pred­sta­ve
Hronika | Ruma
0 Komentara

Kon­cer­ti, po­zo­ri­šne i film­ske pred­sta­ve

5. jul 2011. godine


Saša Milivojević

Inđija – Po­pu­lar­ni ”Sce­na fest”, kul­tur­na ma­ni­fe­sta­ci­ja ko­joj se ra­du­ju broj­ni In­đin­ča­ni a, bo­ga­mi i gra­đa­ni iz dru­gih sre­di­na, i ove go­di­ne ima za­ni­mljiv i atrak­ti­van pro­gram. Šta će se to de­šva­ti na ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja u gra­du od 8. do 16. ju­la, sa­op­štio je Sa­ša Mi­li­vo­je­vić, di­rek­tor Kul­tur­nog cen­tra na pro­šlo­ne­delj­noj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re. Na pro­gra­mu je vi­še kon­ce­ra­ta na ve­li­koj po­zor­ni­ci u uli­ci Voj­vo­de Ste­pe i ba­šti Ka­fea KC, ne­ko­li­ko po­zo­ri­šnih i film­skih pred­sta­va i dve iz­lo­žbe.

Ra­de Šar­be­dži­ja će po pr­vi put na­stu­pi­ti u Sr­bi­ji sa svo­jim no­vim be­dom ”Za­pad­ni ko­lo­dvor”. Kon­cert će odr­ža­ti na otva­ra­nju ”Sce­na fe­sta” 8. ju­la na sce­ni u uli­ci Voj­vo­de Ste­pe. Su­tra­dan na istom me­stu, u isto vre­me, 21 čas, na­stu­pi­će ”Par­ti­brej­ker­si”, re­kao je Mi­li­vo­je­vić.

Kon­cer­ti su pla­ni­ra­ni i u ba­šti Ka­fea KC, 11. ju­la na­stu­pi­će žen­ski sa­stav ”Fraj­le” iz No­vog Sa­da. Reč je o če­ti­ri ne­ve­ro­vat­no ta­len­to­va­na vo­ka­la ko­ja su se udru­ži­la pre ne­što vi­še od go­di­nu da­na. Na istom me­stu dva da­na ka­sni­je na­stu­pi­će ”S.A.R.S.” bend a 15. ju­la bend ”Ze­mlja gru­va”.

– Iz­me­đu će pro­gram ”Sce­na fe­sta” bi­ti prot­kan po­zo­ri­šnim pred­sta­va­ma. Go­sto­va­će kra­lje­vač­ko po­zo­ri­šte a sav pri­hod od ula­zni­ca na­me­njen je ob­no­vi po­zo­ri­šta u Kra­lje­vu. U ne­de­lju 10. ju­la u ter­mi­nu od 19 ča­so­va u KC iz­ve­šće ”Ru­žno pa­če” pred­sta­vu na­me­nje­nu de­ci a u 21 čas pred­sta­vu ”Ka­rol” za od­ra­sle na sce­ni u dvo­ri­štu Gim­na­zi­je. Dva da­na ka­sni­je na istom me­stu go­sto­va­će Be­o­grad­sko dram­sko po­zo­ri­šte sa pred­sta­vom ”Go­spo­din fo­ka” auto­ra Gor­da­na Mi­hi­ća u re­ži­ji Ni­no­slav Šće­pa­no­vić, na­ja­vio je Sa­ša Mi­li­vo­je­vić.

Usta­no­va kul­tu­re ”Vuk” iz Be­o­gra­da pred­sta­vi­će po­zo­ri­šni pro­je­kat ”Moj pr­vi put” na­sta­le po mo­ti­vi­ma isto­i­me­ne knji­ge Ke­na De­ven­por­ta a go­vo­ri o pr­vom sek­su­al­nom is­ku­stvu lju­di ši­rom sve­ta.

U okvi­ru film­skog pro­gra­ma pla­ni­ra­ne su pro­jek­ci­je tri do­ku­men­tar­ca: ”Si­ne­ma ko­mu­ni­sto”, ”Jed­nom bra­ća” i ”O Grin­go” i dve iz­lo­žbe: ”Ser­bi­an so­ul, bre” Iva­na Gr­li­ća i ”Zla­to” Ra­de Se­la­ko­vić.

Ovo­go­di­šnji fe­sti­val za­tvo­ri­će do­ma­ći­ni, po­la­zni­ci po­zo­ri­šne i film­ske ra­di­o­ni­ce Kul­tur­nog cen­tra In­đi­je ”Lo­kal­ni he­ro­ji”. Re­ci­mo i to da je Kul­tur­ni cen­tar or­ga­ni­za­tor ”Sce­na fe­sta” a op­šti­na In­đi­ja po­kro­vi­telj.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: