• sreda, 4. oktobar 2023.
Ka­blo­vi za ceo svet
Ekonomija
0 Komentara

Ka­blo­vi za ceo svet

5. jul 2011. godine

Detalj sa svečanog otvaranja

Platičevo – Pred­sed­nik Vla­de Voj­vo­di­ne dr Bo­jan Paj­tić i di­rek­tor „Ka­bleks gru­pe“ iz Tr­ši­ča u Slo­ve­ni­ji Zden­ko Ko­pri­va sve­ča­no su, pro­šlog pet­ka, otvo­ri­li no­vi  po­gon ove slo­ve­nač­ke fir­me  za kon­fek­ci­o­ni­ra­ne ka­blo­va za ku­ćan­ske apar­te u Pla­ti­če­vu kod Ru­me, u objek­tu sta­re ško­le. U star­tu je za­po­sle­no 15 rad­ni­ka, dok još uvek tra­je obu­ka no­vih rad­ni­ka i sva­ke sed­mi­ce se ob­u­če po če­ti­ri no­va rad­ni­ka. Broj rad­ni­ka se  stal­no po­ve­ća­va i  plan je da se u ovoj go­di­ni za­po­sli ukup­no 60 rad­ni­ka, ko­li­ko mo­že da se sme­sti u sa­ni­ra­nu zgra­du sta­re se­o­ske ško­le. Kraj­nji cilj „Ka­bleks gru­pe“ je da u Pla­ti­če­vu, upo­re­do sa ši­re­njem pro­iz­vod­nje za po­zna­tog kup­ca, za ru­sko tr­ži­šte i ne­ke od naj­ve­ćih svet­skih pro­iz­vo­đa­ča be­le teh­ni­ke, sa­gra­di i vla­sti­ti po­slov­ni pro­stor i u do­gled­no vre­me po­ve­ća pro­iz­vod­nju i broj za­po­sle­nih na vi­še od sto­ti­nu rad­ni­ka.

Dr Bojan Pajtić i Zdenko Kopriva razgledaju pogon

Otva­ra­ju­ći no­vi po­gon u Pla­ti­če­vu dr Bo­jan Paj­tić, pred­sed­nik Vla­de Voj­vo­di­ne je iz­me­đu osta­log re­kao da je ovo još jed­na po­tvr­da da re­gi­on Sre­ma, de­se­tak go­di­na una­zad je­dan od na­ših naj­ma­nje raz­vi­je­nih de­lo­va, do­ži­vlja­va sna­žnu pri­vred­nu eks­o­pan­zi­ju  i otva­ra­nje.

– Ova in­ve­sti­ci­ja, osim što po­ti­če od eko­nom­ski zna­čaj­nog part­ne­ra i ugled­ne fir­me, na naj­bo­lji na­čin po­ma­že raz­voj ove ru­ral­ne sre­di­ne. Do­da­ti raz­log za za­do­volj­stvo je, što je osim an­ga­žo­va­nja do­ma­će rad­ne sna­ge i  do­ma­ćih re­sur­sa, ce­la pro­iz­vod­nja na­me­nje­na iz­vo­zu. Ova­ko kva­li­tet­na fir­ma  i nje­no ula­ga­nje ov­de, ša­lju ja­snu i ne­dvo­smi­sle­nu po­ru­ku  svim dru­gim fir­ma­ma, ne sa­mo u Slo­ve­ni­ji, ili ze­mlja­ma gde „Ka­bleks grup“ ima svo­je pro­iz­vod­ne po­go­ne, već i dru­gi­ma, da se u na­šoj ze­mlji vre­di po­slov­no an­ga­žo­va­ti, da ov­de vre­di ula­ga­ti, pro­iz­vo­di­ti i  ostva­ri­va­ti pro­fit – is­ta­kao je dr Bo­jan Paj­tić.

Na­gla­ša­va­ju­ći da su u rum­skoj lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi na­i­šli na part­ne­re ko­ji vr­lo ozbilj­no ra­de svoj po­sao i da je do­go­vor sa ru­ko­vod­stvom op­šti­ne kru­ni­san otva­ra­njem ovog po­go­na u Pla­ti­če­vu, Zden­ko Ko­pri­va, di­rek­tor „Ka­bleks gru­pe“ i je­dan od vla­sni­ka, pod­se­ća da fir­ma „Ka­bleks grup“ tre­nut­no ima tri fa­bri­ke u Slo­ve­ni­ji, po jed­nu u Polj­skoj, Ne­mač­koj, Tur­skoj i Re­pu­bli­ci Srp­skoj.

– Ov­de u Pla­ti­če­vu smo iz­naj­mi­li sta­ru ško­lu dok ne sa­gra­di­mo svoj po­gon . Reč je o žen­skoj rad­noj sna­zi i mo­ram re­ći da ih ov­de br­zo ob­u­či­mo, rad­ni­ci su ve­o­ma do­bri i pro­iz­vod­nja od­lič­no  na­pre­du­je – oce­nju­je Ko­pri­va.- Po mo­jim pro­ce­na­ma, po­što ima­mo tr­ži­šte, već do kra­ja ove go­di­ne ima­će­mo 60 rad­ni­ka, da bi  iz­grad­njom svog po­go­na za­po­sli­li iz­me­đu sto i 150 rad­ni­ka. Ina­če, 75 od­sto ka­blo­va kon­fke­ci­o­ni­ra­mo za ve­li­ke svet­ske pro­iz­vo­đa­če ku­ćan­skih apa­ra­ta, a 25 od­sto ide za auto­mo­bil­sku in­du­stri­ju. Tre­nut­no u svim na­šim  po­go­ni­ma ima­mo oko hi­lja­du rad­ni­ka.  E.S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: