• četvrtak, 28. septembar 2023.
Trak­to­ri­ma blo­ki­ra­li za­dru­gu
Poljoprivreda
0 Komentara

Trak­to­ri­ma blo­ki­ra­li za­dru­gu

2. jun 2011. godine

Zadruga blokirana seljačkim traktorima

Dvo­ri­šte i objek­ti ze­mljo­rad­nič­ke za­dru­ge u Ru­mi, ko­ja je svo­je­vre­me­no pri­po­je­na „Agro­ru­mi“, već ne­ko­li­ko sed­mi­ca su blo­ki­ra­ni po­ljo­pri­vred­nom me­ha­ni­za­ci­jom ne­za­do­volj­nih pa­o­ra ko­ji tvr­de da objek­ti pri­pa­da­ju ze­mljo­rad­nič­koj za­dru­zi iako ih je dr­ža­va još 2005. go­di­ne pro­da­la pri­vat­nom li­cu !

– Ako sud do­ne­se od­lu­ku da ni­smo u pra­vu, is­tro­ši­li smo sve prav­ne mo­guć­no­sti, mi će­mo iza­ći na­po­lje. Sve do do­no­še­nja od­lu­ke, ne mi­sli­mo da me­ha­ni­za­ci­ju sklo­ni­mo iz za­dru­ge – iz­ja­vio je pri­li­kom ula­ska u dvo­ri­šte za­dru­ge  po­ljo­pri­vred­nik Ne­boj­ša Đa­pić. – Čim stig­ne pr­vo pra­vo­sna­žno sud­sko re­še­nje, bez ob­zi­ra ka­kva sud­ska od­lu­ka bu­de, mi će­mo ga po­što­va­ti.

Pra­vom sre­ćom, pri­li­kom upa­da u objek­te za­dru­ge ni­je bi­lo ve­ćih in­ci­de­na­ta ni fi­zič­kih ob­ra­ču­na sa pri­vat­nim obez­be­đe­njem.

U lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi is­ti­ču da će in­si­sti­ra­ti da se ovaj pro­blem što pre re­ši, ali uka­zu­ju da se to ne mo­že do­go­di­ti u krat­kom ro­ku.

– Ne­što što je go­di­na­ma bi­lo  „na le­du“ ne mo­že­mo re­ši­ti za dan ili dva, ali će­mo in­si­sti­ra­ti da se po­stu­pak ubr­za i re­ši u ra­zum­nom ro­ku ka­ko bi se jed­nom sta­vi­la tač­ka na pro­blem ko je vla­snik ovog pro­sto­ra – iz­ja­vio je pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić.

Na jav­noj li­ci­ta­ci­ji, ko­ju je ras­pi­sa­la Po­re­ska upra­va, Živ­ko Ma­ti­je­vić je objek­te ku­pio 2005. go­di­ne i po­tom ih uknji­žio na svo­je ime.

 

Le­gal­no ku­pio objek­te

– U nad­me­ta­nju je bi­lo ne­ko­li­ko za­in­te­re­so­va­nih, ja sam ku­pio te objek­te, a po­tom i uknji­žio svo­je vla­sni­štvo. Ja sam sa tim ze­mljo­rad­ni­ci­ma ne­ko­li­ko pu­ta raz­go­va­rao. Nji­ma ni­ko ne spo­ri da oni ra­de, ali je spor­no to što ho­će da ra­de u objek­ti­ma ko­je sam ja ku­pio, u mo­joj pri­vat­noj imo­vi­ni. Po­ku­ša­vao sam da se do­go­vo­ri­mo, ni­smo us­pe­li i ja sam po­sle te objek­te iz­dao u za­kup jed­noj fir­mi iz Šap­ca – na­vo­di Ma­ti­je­vić. – Sa tim ze­mljo­rad­ni­ci­ma ne­mam šta da se lič­no za­me­ram. „Agro­ru­mi“ je zva­nič­no, po knji­ga­ma, pri­pa­dao ovaj pro­stor. Ka­ko je i za­što do­šlo do to­ga, to je dru­ga pri­ča i ni­je pi­ta­nje za me­ne. Ja sam zva­nič­no i grun­tov­no vla­snik obje­ka­ta ko­je sam ku­pio od dr­ža­ve, sma­tram da mo­gu slo­bod­no da ras­po­la­žem svo­jom imo­vi­nom, pa i da je iz­da­jem u za­kup ili pro­dam. Imam sve pa­pi­re da sam vla­snik to­ga. Le­gal­no sam od dr­ža­ve ku­pio ne­što što je bi­lo na jav­noj pro­da­ji.

Ma­ti­je­vić po­seb­no uka­zu­je na či­nje­ni­cu da je Po­re­ska upra­va objek­te ze­mljo­rad­nič­ke za­dru­ge pro­da­la još 2005. go­di­ne i da ta­da ni­ko ni­je ospo­ra­vao li­ci­ta­ci­ju, već se blo­ka­da za­dru­ge de­ša­va pet go­di­na po­sle to­ga.

Pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Ru­ma Ne­nad Bo­ro­vić otvo­re­no ka­že da je ovaj slu­čaj svo­je­vr­sna po­tvr­da da dr­ža­va ne­kad ni sa­ma ne zna šta ra­di.

-Ako gle­da­mo po pa­pi­ri­ma, ku­pac ima do­kaz da je vla­snik i uknji­žio je vla­sni­štvo na svo­je ime. Dr­ža­va je ka­pi­tal ko­ji vo­di po­re­klo od za­dru­ga­ra ko­ji ima­ju pra­vo da tra­že ono u šta su ne­ka­da ula­ga­li. Sve se do­go­di­lo jer se dr­ža­va ume­ša­la kao po­sred­nik iz­me­đu „Agro­ru­me“ ko­ja je bi­la u ste­ča­ju i jed­nog nje­nog de­la ko­ji se zvao za­dru­ga. Oni su to sta­vi­li na li­ci­ta­ci­ju, čo­vek je to ku­pio i na­stao je pro­blem – na­vo­di Bo­ro­vić i pod­se­ća da je dru­go­ste­pe­ni or­gan svo­je­vre­me­no, po­čet­kom pro­šle de­ce­ni­je, po­bio mi­šlje­nje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve da su ti objek­ti za­dru­žni. Od ta­da tra­je za­me­ša­telj­stvo ko­je je kul­mi­ni­ra­lo blo­ka­dom za­dru­ge.

 

Ka­kvu po­ru­ku ša­lje dr­ža­va

– Dr­ža­va je naj­pre ne­što pro­da­la, a on­da je ta ista dr­ža­va ne­moć­na da pro­blem re­ši jer ne zna šta da ra­di. Če­kaj dr­ža­vo, pro­da­la si mi ne­što. Ka­kvu po­ru­ku ša­lješ ? Da će su­tra bi­lo ko ima­ti pro­blem ako  ku­pi ne­što od dr­ža­ve ? – pi­ta se Bo­ro­vić i do­da­je da je dr­ža­va na po­te­zu da sve pre­se­če i ka­že ko je u pra­vu.

– Ne ar­bi­tri­ram, ni­ti to mo­gu, ni­ti kri­vim bi­lo ko­ju stra­nu. Sa­mo sma­tram da dr­ža­va, ako je već pro­da­la ne­što, ima oba­ve­zu da pre­ko su­da sve pre­se­če. Me­đu­tim zna­ju­ći šta se sve de­ša­va­lo u na­šim su­do­vi­ma ra­ni­jih go­di­na i ka­ko su tr­go­vin­ski i dru­gi su­do­vi do­no­si­li od­lu­ke, imam pra­vo da otvo­re­no sum­njam da ne­ko ni­je ura­dio svoj po­sao na­vo­di Bo­ro­vić. – Čim je do­šlo do blo­ka­de, sa pred­sed­ni­kom op­šti­ne sam oti­šao da za­mo­lim lju­de da ne do­dje do ne­mi­lih sce­na, da ne eska­li­ra u ozbi­ljan su­kob i da on­da ima­mo ve­ći pro­blem. Če­ka­mo da vi­di­mo da li će sud re­a­go­va­ti br­zo ili će se raz­vla­či­ti u ne­do­gled. Lju­di gu­be str­plje­nje i ne bih vo­leo da sve eska­li­ra. Bo­jim se da će lju­di iz­gu­bi­ti str­plje­nje če­ka­ju­ći na od­lu­ku su­da. Mi smo kao lo­kal­na sa­mo­u­pra­va po­ku­ša­li da se do­go­vo­ri­mo sa po­li­ci­jom da obra­te pa­žnju da ne do­dje do su­ko­ba i sve je, za sa­da, pod kon­tro­lom. Čud­no mi je da u su­du u Mi­tro­vi­ci ne zna­ju šta se de­ša­va i hlad­no pre­la­ze pre­ko sve­ga. Ako im to ne­što zna­či, on­da je i ovo na­čin da ih za­mo­lim da što pre re­še ovaj pred­met.

Ž.Ne­go­va­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: