• subota, 13. jul 2024.
Sta­ri dvo­rac po­nu­đen u za­kup
Ekonomija
0 Komentara

Sta­ri dvo­rac po­nu­đen u za­kup

1. jun 2011. godine

Tragovi obrušavanja dvorca sredinom marta

Beočin – Op­štin­ska upra­va Be­o­či­na je, pro­šle sre­de, ob­ja­vi­la jav­ni po­ziv za pri­ku­plja­nje po­nu­da za da­va­nje u za­kup objek­ta Sta­ri dvo­rac, što je je­dan od po­ku­ša­ja da se ovo po­zna­to zda­nje ne­ka­da­šnjih vla­sni­ka Ce­men­ta­re ko­li­ko-to­li­ko sa­ču­va od ko­nač­nog pro­pa­da­nja. U vi­še no­vin­skih tek­sto­va smo pi­sa­li o du­go­go­di­šnjoj kal­va­ri­ji Špi­ce­ro­vog dvor­ca, ču­la su se mi­šlje­nja nad­le­žnih po­li­ti­ča­ra i struč­nja­ka u obla­sti za­šti­te kul­tur­nih do­ba­ra, ali do da­nas sko­ro ni­šta ozbilj­ni­je ni­je uči­nje­no. Ru­i­ni­ra­no spo­lja i iz­nu­tra, ovo ne­ka­da pre­le­po zda­nje sve vi­še se uru­ša­va, a pre­ti i nje­go­vo po­to­nu­će u utro­bu ze­mlje, usled de­lo­va­nja obli­žnjeg Ko­zar­skog po­to­ka.

Na pi­ta­nje za­što su se od­lu­či­li za naj­no­vi­ji ko­rak, da­va­nje dvor­ca u za­kup, na­čel­nik Op­štin­ske upra­ve Se­ku­la Pe­tro­vić ka­že:

– Na­kon ob­ru­ša­va­nja de­la Sta­rog dvor­ca, Op­štin­sko ve­će op­šti­ne Be­o­čin je raz­ma­tra­lo si­tu­a­ci­ju i pred­lo­ži­lo ne­ko­li­ko ko­ra­ka ko­je bi va­lja­lo pred­u­ze­ti. JKP “Be­o­čin” je tre­ba­lo da obje­kat ogra­di, ka­ko bi se spre­čio pri­laz objek­tu i, ustva­ri, za­šti­ti­la li­ca ko­ja se na­đu u bli­zi­ni dvor­ca.  To, na­ža­lost, ni­je ura­đe­no. Ta­ko­đe, JP “Gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte i put­na pri­vre­da” je na­lo­že­no da do dalj­njeg ob­u­sta­vi sva­ko “ren­ti­ra­nje” dvor­ca u svr­hu sni­ma­nja fil­mo­va, spo­to­va i sl. Op­štin­ska upra­va je oba­ve­za­na da pri­pre­mi tekst kon­kur­sa za da­va­nje u za­kup Sta­rog dvor­ca. Raz­log je sa­mo je­dan – da se po­ku­ša spa­si­ti ono što je od ovog objek­ta osta­lo i što se spa­si­ti mo­že.

Ina­če, ak­tom Op­štin­ske upra­ve su po­zva­na za­in­te­re­so­va­na prav­na i fi­zič­ka li­ca da do­sta­ve po­nu­du za za­ku­plji­va­nje Sta­rog dvor­ca, iz­gra­đe­nog na par­ce­li od 630 kva­drat­nih me­ta­ra. Po­seb­no je na­gla­še­no da taj obje­kat, od­lu­kom Vla­de Sr­bi­je iz 1997. go­di­ne, ima sta­tus spo­me­ni­ka kul­tu­re pod za­šti­tom dr­ža­ve.

Sam be­o­čin­ski dvo­rac, sto­ji u jav­nom po­zi­vu, ni­je u upo­tre­bi od 1988. i “u ve­o­ma je lo­šem sta­nju, te pre do­vo­đe­nja u sta­nje upo­tre­be zah­te­va sa­na­ci­ju”. Od po­ten­ci­jal­nih po­nu­đa­ča se, da­kle, tra­ži pri­hva­ta­nje pro­jek­ta sa­na­ci­je i iz­vo­đe­nje ra­do­va pod uslo­vi­ma i uz nad­zor Po­kra­jin­skog za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re, kao i do­no­še­nje pla­na in­ve­sti­ci­ja, od­re­đi­va­nje bu­du­će na­me­ne, ro­ka za­ku­pa i vi­si­ne za­kup­ni­ne.

D. P.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: