• sreda, 4. oktobar 2023.
Rekonstrukcija prečistača otpadnih voda
Hronika | Ruma
0 Komentara

Rekonstrukcija prečistača otpadnih voda

22. jun 2011. godine

Ruma – Ru­ma je je­dan od ret­kih voj­vo­đan­skih gra­do­va ko­ja je po­se­do­va­la pre­či­stač ot­pad­nih vo­da – on već du­go ni­je u funk­ci­ji, a no­vi, ili re­kon­stru­sa­ni, pre­ko je po­tre­ban. Ovo je za­klju­čak sa sku­pa u Grad­skoj ku­ći, or­ga­ni­zo­va­nog 10. ju­na, na te­mu – ana­li­za i oprav­da­nost iz­bo­ra teh­no­lo­gi­je za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da u uslo­vi­ma po­tre­be za re­kon­struk­ci­jom po­sto­je­ćeg pre­či­sta­ča, sa pro­ce­nom vred­no­sti in­ve­sti­ci­je.

Gradska kuća - razgovori o prečistaču

U uvod­nim na­po­me­na­ma pred­sed­nik rum­ske op­šti­ne Go­ran Vu­ko­vić je is­ta­kao da je Ru­ma već ’80-tih ima­la pre­či­stač ko­ji je funk­ci­o­ni­sao, po­čet­kom 2000-te pre­stao je s ra­dom.

-Ru­ma je spe­ci­fič­na po to­me što ne le­ži na to­ko­vi­ma ve­li­kih re­ka, sve ot­pad­ne vo­de idu u ka­na­le, što je pro­blem za eko­lo­gi­ju, i za na­vod­nja­va­nje. Pro­blem su i ve­li­ke tak­se ko­je Ru­ma pla­ća pred­u­ze­ću ”Vo­de Voj­vo­di­ne”, cilj nam je da po­sto­je­ći pre­či­stač što pre ospo­so­bi­mo. Iz fon­da ”Iga­ra na sre­ću” do­bi­li smo 2,4 mi­li­o­na di­na­ra, to će se utro­ši­ti na pro­jekt­nu do­ku­men­ta­ci­ju. Za re­kon­struk­ci­ju ka­na­la po­treb­na su ve­li­ka sred­stva, Ru­ma ih tre­nut­no ne­ma, ali ra­ču­na­mo na sred­stva iz evrop­skih fon­do­va, bit­no je da do ta­da do­ku­men­ta­ci­ja bu­de sprem­na-re­kao je Vu­ko­vić.

O sa­mom pro­jek­tu go­vo­rio je prof. dr Bo­žo Sa­mar­dži­ja sa Pri­rod­no-ma­te­ma­tič­kog fa­kul­te­ta u No­vom Sa­du, na­gla­ša­va­ju­ći da je po­sto­je­ći pre­či­stač stao zbog in­du­stri­je i da to ta­ko ne­će mo­ći ubu­du­će, on je apo­stro­fi­rao Fa­bri­ku ko­ža kao glav­nog za­ga­đi­va­ča u či­jem se ot­pa­du na­la­zi i hrom. Dr Sa­mar­dži­ja je iz­neo pro­ce­ne da bi re­kon­struk­ci­ja rum­skog pre­či­sta­ča ko­šta­la od 2,2 do 2,6 mi­li­o­na evra.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: