• petak, 12. jul 2024.
Ple­me­ni­ta mi­si­ja po­dr­ške de­ci
Hronika | Inđija
0 Komentara

Ple­me­ni­ta mi­si­ja po­dr­ške de­ci

28. jun 2011. godine

Okrugli sto

Od 25 čla­ni­ca Sa­ve­za udru­že­nja MNRO (men­tal­no ne­do­volj­no raz­vi­je­nih oso­ba), Dru­štvo ”Moj svet” iz In­đi­je je me­đu osam naj­ak­tiv­ni­jih u Voj­vo­di­ni, re­če­no je na okru­glom sto­lu or­ga­ni­zo­va­nom u pe­tak u okvi­ru pro­jek­ta ”Za­jed­no smo ja­či” ko­ji ima za cilj da ja­ča mre­žu udru­že­nja za po­moć de­ci sa smet­nja­ma u raz­vo­ju u lo­kal­noj za­jed­ni­ci. U ra­du su uče­stvo­va­li pred­stav­ni­ci Sa­ve­za udru­že­nja MNRO, Po­kra­jin­skog za­vo­da za so­ci­jal­nu za­šti­tu, udru­že­nja iz Sr­bo­bra­na, ško­le ”An­ton Ska­la” iz Sta­re Pa­zo­ve, pred­stav­ni­ci Udru­že­nja ”Moj svet”, lo­kal­ne upra­ve In­đi­je i Cen­tra za so­ci­jal­ni rad.

– Na­me­ra nam je da us­po­sta­vi­mo čvr­šću sa­rad­nju me­đu čla­ni­ca­ma Sa­ve­za i bo­lju sa­rad­nju sa lo­ka­nim za­jed­ni­ca­ma, da se bo­lje me­đu­sob­no raz­u­me­mo sve u ci­lju una­pre­đe­nja za­šti­te de­ce sa smet­nja­ma u raz­vo­ju, re­kao je Zo­ran Sa­ve­ski, pred­sed­nik Sa­ve­za udru­že­nja MNRO iz No­vog Sa­da.

– Ka­da smo 2003. osno­va­li Dru­štvo ”Moj svet” ima­li smo sa­mo do­bru vo­lju da po­mog­ne­mo ro­di­te­lji­ma ko­ji ima­ju de­cu sa smet­nja­ma u raz­vo­ju, da ih pri­vo­li­mo da iza­đu iz kru­ga po­ro­di­ce i bu­du pri­hva­će­na u sre­di­ni u ko­joj ži­ve. Da­nas oni ima­ju svoj ku­tak, svo­ju ku­ći­cu gde se oku­plja­ju, dru­že, shod­no svo­jim mo­guć­no­sti­ma iz­ra­đu­ju raz­ne pred­me­te. U okvi­ru stra­te­gi­je raz­vo­ja so­ci­jal­ne za­šti­te ura­di­li smo idej­ni pro­je­kat za iz­grad­njnu dnev­nog bo­rav­ka za njih po svim evrop­skim stan­dar­di­ma. Za­pe­lo je kod nov­ca jer je vred­nost pro­jek­ta 80 mi­li­o­na di­na­ra, re­kla je Gro­zda­na Ra­den­ko­vić, je­dan od osni­va­ča ”Mog sve­ta”, ak­tu­el­ni di­rek­tor Cen­tra za so­ci­jal­ni rad u In­đi­ji.

Ve­sna Mi­lo­še­vić, pred­sed­ni­ca Dru­štva ”Moj svet” je is­ta­kla da se dru­štvo fi­nan­si­ra is­klju­či­vo pu­tem pro­je­ka­ta. Tri go­di­ne za­re­dom sve nji­ho­ve pro­jek­te po­dr­ža­la je op­šti­na In­đi­ja.

– Op­šti­na se shod­no svo­jim mo­guć­no­sti­ma uklju­či­la u ovu ple­me­ni­tu mi­si­ju po­mo­ći de­ci sa smet­nja­ma u raz­vo­ju. Po­red fi­nan­si­ra­nja pro­je­ka­ta de­ca ima­ju pra­vo na bes­pla­tan pre­voz do ško­le, go­di­na­ma una­zad obez­be­đe­no im je bes­plat­no le­to­va­nje u op­štin­skom od­ma­ra­li­štu u Su­to­mo­ru, re­kla je Oli­ve­ra Mo­če­vić, na­čel­ni­ca Ode­lje­nja dru­štve­nih de­lat­no­sti.

Na ža­lost, tač­nih po­da­ta­ka o bro­ju de­ce sa smet­nja­ma u raz­vo­ju na pod­ruč­ju in­đij­ske op­šti­ne ne­ma jer još uvek ima po­ro­di­ca ko­je na ne­ki na­čin kri­ju smet­nje svo­je de­ce. U Dru­štvo ”Moj svet” i Aso­ci­ja­ci­ju ”Ži­ve­ti bez raz­li­ke” učla­nje­no je oko 300 de­ce i omla­di­na­ca sa smet­nja­ma u raz­vo­ju.

Iva­na Ko­pri­vi­ca, sa­vet­nik u Po­kra­jin­skom za­vo­du za so­ci­jal­nu za­šti­tu na­go­ve­sti­la je da će pri­me­nom no­vog Za­ko­na o so­ci­jal­noj za­šti­ti ko­ji je stu­pio na sna­gu 31. mar­ta vi­še sred­sta­va sa na­ci­o­nal­nog ni­voa bi­ti pro­sle­đe­no lo­kal­nim za­jed­ni­ca­ma za ove na­me­ne.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: