• ponedeljak, 25. septembar 2023.
“Ko­lo Sre­ma“ u sr­cu Fru­ško­gor­ja
Kultura
0 Komentara

“Ko­lo Sre­ma“ u sr­cu Fru­ško­gor­ja

23. jun 2011. godine

Deo učesnika na sceni

Grgurevci – Pro­te­kle su­bo­te, 11. ju­na, u Gr­gu­rev­ci­ma je, po pe­ti put od ka­ko je ob­no­vlje­na, odr­ža­na tra­di­ci­o­nal­na ma­ni­fe­sta­ci­ja „Ko­lo Sre­ma“. U sr­cu Fru­ško­gor­ja, na ovoj svo­je­vr­snoj re­vi­ji fol­klo­ra pred­sta­vi­le su se sve na­ci­je ko­je ži­ve u Sre­mu i po­ka­za­le svu le­po­tu fol­klo­ra, no­šnji, pe­sa­ma i mu­zi­ke sa ovog pod­ruč­ja.

Ka­ko je re­kao Va­si­li­je Jo­ve­ško­vić, pred­sed­nik Kul­tur­no – umet­nič­kog dru­štva „Do­si­tej Ob­ra­do­vić“ iz Gr­gu­re­va­ca, pred­sta­vi­la su se 23 an­sam­bla, sa oko 700 uče­sni­ka, a kao go­sti na­stu­pi­li su čla­no­vi KUD-a iz Dra­ga­ljev­ca, u Re­pu­bli­ci Srp­skoj.

Vasilije Jovesković, predsednik KUD-a iz Grgurevaca

Ma­ni­fe­sta­ci­ju je otvo­ri­la Va­si­li­ja Bro­cić, na­čel­ni­ca Grad­ske upra­ve za op­šte i za­jed­nič­ke po­slo­ve Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, dok je is­pred Po­kra­ji­ne gost bio Er­ne Var­nju, za­me­nik po­kra­jin­skog se­kre­ta­ra za pri­vre­du, za­du­žen za tu­ri­zam.

U okvi­ru ove ma­ni­fe­sta­ci­je odr­žan je i „Fru­ško­gor­ski et­no fe­sti­val“. Čla­ni­ce udru­že­nja že­na na broj­nim štan­dov­ma su iz­lo­ži­le svo­je ruč­ne ra­do­ve, do­ma­će ko­la­če i tra­di­ci­o­nal­ne pred­me­te iz pro­šlo­sti Sre­ma, a na­bo­lji­ma su pri­pa­le i vred­ne na­gra­de.

Gr­gu­rev­ča­ni su se još jed­nom po­ka­za­li kao od­lič­ni do­ma­ći­ni i do­ka­za­li da – iako su jed­no od naj­ma­njih se­la u Sre­mu, ima­ju ši­ro­ko sr­ce i to­plu du­šu. Ma­ni­fe­sta­ci­ja je odr­ža­na pod po­kro­vi­telj­stvom Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, uz po­moć broj­nih spon­zo­ra i do­na­to­ra.

S. Mi­haj­lo­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: