• petak, 12. jul 2024.
Iva Vin­ko­vić osvo­ji­la svet
Sport
0 Komentara

Iva Vin­ko­vić osvo­ji­la svet

14. jun 2011. godine

Iva Vinković

Iva Vin­ko­vić na svet­skom pr­ven­stvu u ka­ra­teu, ko­je je odr­ža­no od 25-29. ma­ja 2011.go­di­ne u Ita­li­ji, osvo­ji­la je dve zlat­ne me­da­lje u bor­ba­ma u ka­te­go­ri­ji do 55 ki­lo­gra­ma i u ap­so­lut­noj ka­te­go­ri­ji i bron­za­nu me­da­lju u ka­ta­ma, či­me je naj­u­spe­šni­ja tak­mi­čar­ka me­đu tak­mi­ča­ri­ma iz 51 dr­ža­ve sa pre­ko 1.000 tak­mi­ča­ra iz ce­log sve­ta.

Ta­ko­đe, Iva je po­sti­gla svet­ski re­kord u osva­ja­nju zlat­ne me­da­lje u fi­nal­nom me­ču u ka­te­go­ri­ji do 55 ki­lo­gra­ma gde je do­šla do po­be­de od 6:0 za sa­mo 28 se­kun­di. (Op­šir­ni­je u sle­de­ćem bro­ju „Srem­skih no­vi­na“.

S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: