• petak, 12. jul 2024.
Do­pri­nos evrop­skoj kul­tu­ri
Kultura
0 Komentara

Do­pri­nos evrop­skoj kul­tu­ri

2. jun 2011. godine

Ambasador Aleksandar Konuzin otvara manifestaciju

Ce­re­mo­ni­jom sve­ča­nog ova­ra­nja, na cen­tral­nom grad­skom tr­gu u Ru­mi u su­bo­tu uve­če po­če­li su „Da­ni slo­ven­ske pi­sme­no­sti“. Je­din­stve­nu kul­tur­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju na na­šim pro­sto­ri­ma otvo­rio je am­ba­sa­dor Ru­si­je u Sr­bi­ji Alek­san­dar Va­si­lje­vič Ko­nu­zin ko­ji je po­ru­čio da u sa­vre­me­nim uslo­vi­ma glo­ba­li­za­ci­je tre­ba sa­ču­va­ti slo­ven­sku sa­mo­bit­nost te da ova­kve ma­ni­fe­sta­ci­je do­pri­no­se učvr­šći­va­nju ve­za me­đu slo­ven­skim na­ro­di­ma.

Ve­li­kom bro­ju gra­đa­na Ru­me i go­sti­ju na grad­skom tr­gu obra­ti­li su se i pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić i pro­to­je­rej SPC u Ru­mi Pan­te­li­ja Pa­vlo­vić.

Pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić je is­ta­kao da će Ru­ma bi­ti pre­sto­ni­ca kul­tu­re slo­ven­skih na­ro­da ko­ji su da­li ve­li­ki do­pri­nos evrop­skoj i svet­skoj ci­vi­li­za­ci­ji.

– Od na­red­nih go­di­na ova ma­ni­fe­sta­ci­je će, ve­ro­vat­no,  pre­ra­sti u „Da­ne slo­ven­ske kul­tu­re“. Slo­ven­ska pi­sme­nost je iz­ne­dri­la naj­vred­ni­je pi­sce Evro­pe u po­sled­njih ne­ko­li­ko ve­ko­va, da­la je ogro­man do­pri­nos evrop­skoj kul­tu­ri i ci­vi­li­za­ci­ji, slo­ven­ski na­ro­di su onaj ve­li­ki deo Evro­pe ko­ji pred­nja­či u kul­tu­ri i upra­vo za­to smo od­lu­či­li da u Ru­mi bu­de cen­tar gde će­mo raz­me­nji­va­ti is­ku­stva i upo­zna­va­ti se sa kul­tu­ra­ma svih slo­ven­skih ze­ma­lja. Ru­ma je pra­vo me­sto za ta­ko ne­što jer iako je ma­li grad ima za na­še su­gra­đa­ne pri­pad­ni­ke svih slo­ven­skih na­ro­da – re­kao je Go­ran Vu­ko­vić.

Ce­re­mo­ni­ji sve­ča­nog otva­ra­nja pri­su­stvo­va­li su i am­ba­sa­do­ri Bu­gar­ske i Slo­vač­ke u Sr­bi­ji Ge­or­gi Di­mi­trov i Jan Var­šo.

„Da­ni slo­ven­ske pi­sme­no­sti“ tra­ju do 27. ma­ja, a u pro­gra­mu ma­ni­fe­sta­ci­je su tri­bi­ne, pred­sta­vlja­nja knji­žev­nih edi­ci­ja, be­se­de kao i ve­če ru­skih i du­hov­nih pe­sa­ma u iz­vo­đe­nju ru­skog ho­ra „Bla­go­ve­sti“ ko­je će se odr­ža­ti 26.ma­ja.

Ž.Ne­go­va­no­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: