• utorak, 3. oktobar 2023.
Vi­ši stan­dar­di zdrav­stve­nih uslu­ga
Ekonomija
0 Komentara

Vi­ši stan­dar­di zdrav­stve­nih uslu­ga

17. maj 2011. godine

Hrtkovci – Pr­vo­maj­ski pra­zni­ci su u bli­žoj, još vi­še u da­ljoj pro­šlo­sti, po­red sla­vlje­nja ra­da, obe­le­ža­va­li i ne­ku, ma­nju ili ve­ću, rad­nu po­be­du. To vre­me kao da se i ove go­di­ne, ne­ko­li­ko da­na pre 1. ma­ja, da­kle 27. apri­la, vra­ti­lo u Hrt­kov­ce – sve­ča­no je pre­se­če­na vrp­ca no­ve zdrav­stve­ne am­bu­lan­te u se­lu.

U pri­su­stvu me­šta­na, pred­stav­ni­ka Do­ma zdra­vlja ”Ru­ma”, Po­kra­ji­ne kao i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, po­zdrav­nu reč je imao pr­vi čo­vek rum­ske op­šti­ne Go­ran Vu­ko­vić:

Svečano puštanje ambulante u rad u Hrtkovcima

Ure­đe­nje se­o­skih zdrav­stve­nih am­bu­lan­ti bio je je­dan od na­ših ci­lje­va, i on je u vi­so­kom pro­cen­tu iz­vr­šen otva­ra­njem ove am­bu­lan­te u Hrt­kov­ci­ma. Pre­o­sta­lo je re­no­vi­ra­nje am­bu­lan­ti u još tri se­la rum­ske op­šti­ne, u Pla­ti­če­vu će ovaj po­sao bi­ti vr­lo br­zo pri­ve­den kra­ju, osta­ju za rad Ste­ja­nov­ci i Pa­vlov­ci. Ka­da se i to za­vr­ši, sve se­o­ske am­bu­lan­te će bi­ti na ta­kvom ni­vou da mo­gu da pru­ža­ju zdrav­stve­ne uslu­ge po vo­so­kim stan­dar­di­ma. Ovo je in­ve­sti­ci­ja vred­na de­set mi­li­o­na di­na­ra, sva sred­stva obez­be­đe­na su iz bu­dže­ta rum­ske op­šti­ne.

Vu­ko­vić je iz­neo i po­da­tak da je rum­ska op­šti­na, u pret­hod­ne dve go­di­ne, u se­o­ske zdrav­stve­ne am­bu­lan­te ulo­ži­la oko 30 mi­li­o­na di­na­ra. Am­bu­lan­ta u Pla­ti­če­vu ure­đu­je se iz sred­sta­va Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne.

Am­bu­lan­tu u Hrt­kov­ci­ma, uz obra­ća­nje pri­sut­nim go­sti­ma i do­ma­ći­ni­ma, sve­ča­no je pu­stio u rad Ati­la Čen­ge­ri, po­kra­jin­ski se­kre­tar za zdrav­stvo:

-Ovo što ra­di Op­šti­na Ru­ma je upra­vo do­bar pri­mer po­di­za­nja kva­li­te­ta le­če­nja u se­o­skim sre­di­na­ma. U opre­ma­nju am­bu­lan­te uče­svo­va­la je i Vla­da Po­kra­ji­ne, što je slu­čaj i sa Pla­ti­če­vom. To­kom ove go­di­ne bi­će još in­ve­sti­ci­ja od stra­ne Po­kra­ji­ne u Sre­mu, a jed­na od naj­ve­ćih od­no­si se na bol­ni­cu u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, gde tre­ba sa­ni­ra­ti krov ko­ji je ošte­ćen u po­ža­ru-is­ta­kao je Čen­ge­ri.

Di­rek­tor Do­ma zdra­vlja ”Ru­ma” Mi­lan Mi­tro­vić na­gla­sio je da je ovo po­če­tak pri­če o bri­zi dru­štve­ne za­jed­ni­ce za zdra­vlje na­ro­da.

Re­klo bi se – eto le­pog raz­lo­ga da se u Hrt­kov­ci­ma i oko­li­ni pr­vo­maj­skom pra­zni­ku ra­du­ju svi, i bo­le­sni, i zdra­vi – bo­le­sni zbog am­bu­lan­te ko­joj, po ure­đe­no­sti, mo­gu za­vi­de­ti i ne­ki grad­ski do­mo­vi zdra­vlja, a oni zdra­vi zbog sa­vre­me­nog objek­ta u cen­tru se­la, i či­nje­ni­ce: ako ne­kad za­tre­ba, tu je.

K. Ku­zma­no­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: