• ponedeljak, 22. jul 2024.
Šansa za razvoj opštine
Hronika | Beočin
0 Komentara

Šansa za razvoj opštine

6. maj 2011. godine

Beočin – Kao jed­na od de­vet op­šti­na, a sa dve tre­ći­ne svo­je te­ri­to­ri­je, op­šti­na Be­o­čin se na­la­zi u ob­u­hva­tu gra­ni­ca Na­ci­o­nal­nog par­ka “Fru­ška go­ra” i ve­o­ma je za­in­te­re­so­va­na za do­no­še­nje “Ma­ster pla­na odr­ži­vog raz­vo­ja Fru­ške go­re (2012 – 2022)”. To je op­šta oce­na sa jav­ne ras­pra­ve o rad­noj ver­zi­ji ovog do­ku­men­ta, odr­ža­ne u Be­o­či­nu, 12. apri­la, uz uče­šće auto­ra Pla­na, pred­stav­ni­ka lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, me­snih za­jed­ni­ca, Na­ci­o­nal­nog par­ka, vi­še po­kra­jin­skih in­sti­tu­ci­ja, pri­vred­nih, šu­mar­skih, tu­ri­stič­kih i dru­gih su­bje­ka­ta.

Lepote Fruške gore - Andrevlje

Za­hva­lju­ju­ći du­go­roč­noj vi­zi­ji raz­vo­ja Na­ci­o­nal­nog par­ka “Fru­ška go­ra”, i be­o­čin­ska op­šti­na je u pri­li­ci da sa­ma ubr­za­no ko­ra­ča na­pred, na­ro­či­to u obla­sti tu­ri­zma, po­ljo­pri­vre­de, šu­mar­stva, vi­no­gra­dar­stva, lov­stva i dru­gih obla­sti. Pre­ma re­či­ma prof. dr Ra­do­va­na Pe­ja­no­vi­ća, ko­or­di­na­to­ra pro­jek­ta, ma­ster plan je u skla­du sa smer­ni­ca­ma Evrop­ske uni­je o re­gi­o­nal­nom raz­vo­ju, što otva­ra mo­guć­no­sti apli­ci­ra­nja ka nje­nim fon­do­vi­ma. Ina­če, kao glav­ni no­si­o­ci i fi­nan­sij­ski iz­vo­ri pred­vi­đe­ni su: dr­ža­va, lo­kal­na za­jed­ni­ca, pri­vat­ni sek­tor, part­ner­stvo jav­nog i pri­vat­nog sek­to­ra, kao i fon­do­vi.

U Ma­ster plan je, po­red osta­log, uklju­če­na ini­ci­ja­ti­va op­štin­skih slu­žbi i “Šum­ske za­jed­ni­ce” o iz­grad­nji zim­skog cen­tra i ski sta­ze na Bran­ko­vač­kim li­va­da­ma. Što se tu­ri­zma ti­če, član Op­štin­skog ve­ća Ve­se­lin Mo­jić sma­tra da va­lja po­ve­sti ra­ču­na o po­ten­ci­ja­li­ma Dum­bo­va, kao naj­sta­ri­jeg na­se­lja u ovim kra­je­vi­ma, kao i pri­rod­noj ga­le­ri­ji, is­po­sni­ci, na­se­lju “Ka­me­no­lom” i dru­gim vred­no­sti­ma u oko­li­ni Ra­kov­ca. Po­kra­jin­ski po­sla­nik Sa­va Svir­če­vić se za­lo­žio za iz­grad­nju pu­ta od An­dre­vlja pre­ma Le­ten­ki, a Du­šan Vi­dak, di­rek­tor Aso­ci­ja­ci­je za ru­ral­ni raz­voj i tu­ri­zam Voj­vo­di­ne, za ve­će uklju­či­va­nje Du­na­va u po­kra­jin­ske pro­gra­me.

Pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ Ba­no­štor Ra­di­voj Ra­kić sma­tra da bi Ma­ster plan tre­ba­lo da ob­u­hva­ti i iz­grad­nju eko-et­no se­la po­red an­tič­kog pu­ta Sir­mi­jum – Bo­no­ni­ja, či­ju re­a­li­za­ci­ju fi­nan­si­ra Udru­že­nje du­nav­skih ze­ma­lja. Bi­lo je i dru­gih pred­lo­ga, kao što je onaj Lju­bo­mi­ra Mir­ko­vi­ća, iz “Šum­ske za­jed­ni­ce”, da se vi­še pa­žnje po­sve­ti za­šti­ti ugro­že­nog zdra­vlja sto­ti­na hi­lja­da lju­di ko­ji “udi­šu kan­ce­ro­ge­ni va­zduh zbog ko­ri­šće­nja al­ter­na­tiv­nih go­ri­va u La­farž – BFC”.

D. P.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: