• subota, 2. mart 2024.
Sa do­ma­ći­ni­ma o eko­nom­skoj sa­rad­nji
Politika
0 Komentara

Sa do­ma­ći­ni­ma o eko­nom­skoj sa­rad­nji

25. maj 2011. godine

U pogonu punionice limenki

Inđija – Me­ri Vor­lik, am­ba­sa­dor­ka SAD u Sr­bi­ji po pr­vi put je,   pro­šlog če­tvrt­ka, po­se­ti­la In­đi­ju. O pri­vred­no eko­nom­skim te­ma­ma raz­go­va­ra­la je sa do­ma­ći­ni­ma Go­ra­nom Je­ši­ćem, pred­sed­ni­kom i Pe­trom Fi­li­po­vi­ćem, po­moć­ni­kom pred­sed­ni­ka op­šti­ne In­đi­ja.

– Du­go sa­ra­đu­je­mo sa mno­gim agen­ci­ja­ma ko­je fi­nan­si­ra ame­rič­ka vla­da. Za­jed­no smo ra­di­li na pro­jek­tu re­for­me ad­mi­ni­stra­ci­je lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i jav­nih pred­u­ze­ća od 2002. do 2005. go­di­ne. Za­jed­no smo ra­di­li na mno­gim pro­gra­mi­ma, sa­da sa­ra­đu­je­mo kao kon­sul­tan­ti za dru­ge op­šti­ne u Sr­bi­ji ko­je že­le da re­for­mi­šu ad­mi­ni­stra­ci­ju, re­kao je Je­šić i do­dao da su raz­go­va­ra­li o eko­nom­skim pi­ta­nji­ma, na­ro­či­to o po­ten­ci­ja­li­ma In­đi­je u ob­no­vlji­vim iz­vo­ri­ma ener­gi­je. Oče­ku­jem da se u bu­duć­no­sti, za­hva­lju­ju­ći am­ba­sa­dor­ki po­ja­ve kom­pa­ni­je ko­ji će že­le­ti da in­ve­sti­ra­ju u ve­tro­par­ko­ve.

U obra­ća­nju no­vi­na­ri­ma am­ba­sa­dor­ka Me­ri Vor­lik je re­kla da In­đi­ja ima kom­pa­ni­je ko­je pred­sta­vlja­ju do­bar pri­mer raz­vi­je­ne mre­že me­đu­na­rod­nog part­ner­stva po­put fir­mi ko­je je ob­i­šla pri­li­kom po­se­te In­đi­ji, ”Eska fud so­lu­šen” ne­mač­ka kom­pa­ni­ja ko­ja pro­iz­vo­di ham­bur­ge­re za ”Mek­do­nald­so­ve” re­sto­ra­ne u Sr­bi­ji i ”Te­ra­pro­dakšn” ko­ja so­ko­vi­ma i pi­vom pu­ni li­men­ke i sa­ra­đu­je, iz­me­đu osta­log, sa ame­rič­kim kom­pa­ni­ja­ma ”Ko­ka ko­la” i ”Bol­pe­ki­dži”.

– Ve­ru­je­mo da eko­nom­ska bu­duć­nost Sr­bi­je za­vi­si od na­stav­ka pri­vla­če­nja in­ve­sti­to­ra ka­ko bi is­ko­ri­sti­la pred­no­sti lo­ka­ci­je i tr­ži­šte ko­je Sr­bi­ja ima da po­nu­di. Sa na­še stra­ne na­sta­vi­će­mo da ohra­bru­je­mo ame­rič­ke i dru­ge kom­pa­ni­je da in­ve­sti­ra­ju u In­đi­ju i dru­ge op­šti­ne sa po­volj­nom po­slov­nom kli­mom, re­kla je Me­ri Vor­lik ko­ja je u prat­nji Pe­tra Fi­li­po­vi­ća po­se­ti­la Pri­jem­no ode­lje­nje op­šti­ne ko­je je ura­đe­no uz kon­sul­ta­ci­je sa USAID-om  i pro­sto­ri­je Agen­ci­je za IT, GIS i ko­mu­ni­ka­ci­je.

Z.G.Ste­fa­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: