• ponedeljak, 22. jul 2024.
Podrška peticijama
Politika
0 Komentara

Podrška peticijama

5. maj 2011. godine

Maja Gojković i Mlađan Dinkić u Sremskoj Mitrovici

Sremska Mitrovica – Gra­đa­ni Srem­ske Mi­tro­vi­ce su sna­žno po­dr­ža­li na­rod­nu pe­ti­ci­ju Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je za de­cen­tra­li­za­ci­ju Sr­bi­je, kao i pe­ti­ci­ju za for­mi­ra­nje tri op­šti­ne u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci – re­če­no je pri­li­kom pro­šlo­ne­delj­ne po­se­te pred­sed­ni­ka G-17 Plus i li­de­ra Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je Mla­đa­na Din­ki­ća i pred­sed­ni­ce Na­rod­ne par­ti­je Ma­je Goj­ko­vić Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.

Ka­ko je no­vi­na­ri­ma iz­ja­vio pred­sed­nik Grad­skog od­bo­ra G 17 Plus To­dor Ku­zman­če­vić, do utor­ka, 19. apri­la,  1.870 gra­đa­na je svo­jim pot­pi­si­ma po­dr­ža­lo pe­ti­ci­je.

Go­vo­re­ći o pe­ti­ci­ji za for­mi­ra­nje tri op­šti­ne, Ku­zman­če­vić je re­kao da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, kao gra­du ve­li­či­ne 90.000 sta­nov­ni­ka na ve­li­kom pro­sto­ru, po­sto­je od­re­đe­ne spe­ci­fič­no­sti na­se­lje­nih me­sta u ma­čvan­skom de­lu op­šti­ne i ve­li­kog me­sta La­ća­rak, a na osno­vu to­ga i po­tre­ba da sa­mi ar­ti­ku­li­šu svo­je lo­kal­ne, me­sne po­li­ti­ke.

Mla­đan Din­kić se na štan­du Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je u cen­tru gra­da sreo sa gra­đa­ni­ma ko­ji­ma je, iz­me­đu osta­log, po­ru­čio da bi, uko­li­ko bu­de pri­hva­će­na ini­ci­ja­ti­va za de­cen­tra­li­za­ci­ju, bu­džet Srem­ske Mi­tro­vi­ce već ove go­di­ne bio ve­ći za vi­še sto­ti­na mi­li­o­na di­na­ra.

Na­kon to­ga je u grad­skoj ku­ći sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma odr­žao tri­bi­nu pod na­zi­vom “Mo­ja Srem­ska Mi­tro­vi­ca ve­li­ka šan­sa“.

Ž.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: