• četvrtak, 21. septembar 2023.
Po­čeo upis ma­li­ša­na
Hronika | Šid
0 Komentara

Po­čeo upis ma­li­ša­na

17. maj 2011. godine

Deo postavke dečjih radova

Šid – Pr­vog rad­nog da­na ma­ja po­čeo je upis de­ce za sva slo­bod­na me­sta u Pred­škol­skoj usta­no­vi „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ za na­red­nu škol­sku go­di­nu. Sve do kra­ja ma­ja upis je mo­gu­će iz­vr­ši­ti u se­kre­ta­ri­ja­tu ove usta­no­ve, ko­ji se na­la­zi u Uli­ci Maj­ke Je­vro­si­me broj 3, sva­kim rad­nim da­nom u vre­me­nu od se­dam do 13 sa­ti.

– Za upis de­ce u pri­prem­ni pred­škol­ski pro­gram po­treb­no je da ro­di­te­lji do­ne­su iz­vod iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih i le­kar­sko uve­re­nje, dok je za upis osta­le de­ce uz ova dva do­ku­men­ta neo­p­hod­no pri­lo­ži­ti još i po­tvr­du o za­po­sle­nju ro­di­te­lja, od­no­sno sta­ra­te­lja – re­kla nam je Mir­ja­na Ve­čić, di­rek­tor­ka Pred­škol­ske usta­no­ve.

Ina­če, uoči us­kr­šnjih pra­zni­ka naj­sta­ri­je pri­prem­ne gru­pe ima­le su po­stav­ku svo­jih sli­ka u Ga­le­ri­ji „Sa­va Šu­ma­no­vić“. Reč je o pro­jek­tu „Umet­nič­ka de­la u deč­jem sve­tu“, sa ko­jim se vr­tić pred­sta­vio i pri­li­kom ne­dav­nog go­sto­va­nja u Ko­va­či­ci. Iz­lo­žba deč­jih sli­ka, ko­je su in­spi­ri­sa­ne ra­do­vi­ma Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća, mo­gu se po­gle­da­ti u ho­lu vr­ti­ća.

Ka­ko nam je re­kla di­rek­tor­ka, ovih da­na u Pred­škol­skoj usta­no­vi uve­li­ko se pri­pre­ma­ju za pred­sto­je­ću op­štin­sku Dram­sku smo­tru, ko­ja će se odr­ža­ti u če­tvr­tak, 12. ma­ja u sa­li KOC-a, sa po­čet­kom u 18 sa­ti.

– Na­stu­pi­će pet gru­pa pred­ško­la­ca i to iz Ši­da, Er­de­vi­ka i Mo­lo­vi­na. Od tih pred­sta­va iza­bra­će­mo naj­bo­lju ko­ja će nas pred­sta­vlja­ti na srem­skoj smo­tri 17. ma­ja u No­voj Pa­zo­vi – re­kla je di­rek­tor­ka Ve­čić.

Kraj škol­ske go­di­ne ma­li­ša­ni iz vr­ti­ća obe­le­ži­će za­vr­šnom sva­ča­no­sti ko­ja će bi­ti odr­ža­na 3. ju­na u sport­skoj ha­li u Ši­du.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: