• nedelja, 14. jul 2024.
Dogovor ili izbori
Politika
0 Komentara

Dogovor ili izbori

5. maj 2011. godine

Aleksandar Gavrilović, menadžer LDP

Već iz­ve­sno vre­me Srem­ska Mi­tro­vi­ca je ta­lac lo­šeg vo­đe­nja po­li­ti­ke i ne­sre­đe­nog sta­nja u De­mo­krat­skoj stran­ci na lo­kal­nom ni­vou, što se re­flek­tu­je ne sa­mo na ko­a­li­ci­ju, ne­go i na ži­vot obič­nih gra­đa­na. Ne ra­di se vi­še o unu­tar­stra­nač­kom pi­ta­nju De­mo­krat­ske stran­ke, ne­go je to sa­da već pre­va­zi­šlo okvi­re stran­ke, pa se zbog to­ga ta­kvo sta­nje mo­ra re­ši­ti što hit­ni­je. U su­prot­nom Mi­tro­vi­ca će bi­ti gur­nu­ta di­rekt­no u ru­ke „na­pred­nja­ci­ma“. Ako se to de­si, glav­ni kriv­ci za to bi­će De­mo­krat­ska stran­ka i nji­ho­va lo­ša po­li­ti­ka ko­ju vo­de – re­kao je Alek­san­dar Ga­vri­lo­vić, me­na­džer Op­štin­skog od­bo­ra LDP-a, na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je pro­te­klog če­tvrt­ka.

Sremska Mitrovica

Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, pod hit­no se mo­ra re­ši­ti sta­nje u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi ko­je tra­je već če­ti­ri – pet me­se­ci, a reč je o ne­funk­ci­o­ni­sa­nju ko­a­li­ci­je i ne­do­stat­ku per­spek­ti­ve za gra­đa­ne.

S. M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: