• ponedeljak, 22. jul 2024.
Vedran Samac šesti
Sport
0 Komentara

Vedran Samac šesti

7. april 2011. godine

Vedran Samac

Sofija – U So­fi­ji na Zim­skom Ku­pu Evro­pe u ba­ca­nji­ma na­stu­pi­la su dva na­ša re­pre­zen­ta­tiv­ca: Ve­dran Sa­mac i Mi­lan Jo­ta­no­vić. Tak­mi­če­nje je odr­ža­no po iz­u­zet­no lo­šem vre­me­nu, uz ve­tar i ki­šu.

Sa­mac je sa re­zul­ta­tom 71,94m za­u­zeo je še­sto me­sto u ba­ca­nju ko­plja. Po­be­dio je Avan Fa­tih iz Tur­ske sa no­vim na­ci­o­nal­nim re­kor­dom  80,19m.  Dru­go me­sto osvo­jio je Ukra­ji­nac Kosynskyy Dmytro  sa naj­bo­ljim re­zul­ta­tom 79,90m, dok je Rus Ta­ra­bin Dmi­try sa da­lji­nom 78,61 za­u­zeo tre­ću po­zi­ci­ju.

Srp­ski re­pre­zen­ta­ti­vac imao je se­ri­ju  71,09m; 69,24m; 68,70m; 69,17m; 70,89m; i u še­stoj se­ri­ji 71,94m.

Dru­gi naš pred­stav­nik na 11. Zim­skom Ku­pu Evro­pe u ba­ca­nji­ma Mi­lan Jo­ta­no­vić po­be­dio je sa pre­ba­če­nih 18,85m u B kva­li­fi­ka­ci­o­noj gru­pi. Jo­ta­no­vić je u pr­vom po­ku­ša­ju za­be­le­žio 18,26m; i re­dom 18,40m; 18,24m; 18,42m; 18,85m; 18,96m. Sa tim re­zul­ta­tom obez­be­dio je sed­mo me­sto u ukup­nom pla­sma­nu.

– Ve­dran Sa­mac je i na ovom tak­mi­če­nju je po­tvr­dio da vre­di za fi­na­la na ve­li­kim tak­mi­če­nji­ma. Oče­ki­vao sam da će nad­ma­ši­ti 75m, ali to po iz­u­zet­no lo­šem vre­me­nu ni­je bi­lo mo­gu­će – ka­že tre­ner Alek­san­dar Spa­jić.- Ipak, za­do­vo­ljan sam učin­kom u kon­ku­ren­ci­ji ko­ja će Ve­dra­na če­ka­ti i na Pr­ven­stvu Evro­pe za mla­đe se­ni­o­re sre­di­nom ju­la u Ostra­vi. Uz naj­o­snov­ni­je uslo­ve za pri­pre­me, ju­ri­ša­će­mo na vi­sok pla­sman.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: