• četvrtak, 30. novembar 2023.
Surova realnost – para nema
Hronika | Ruma
0 Komentara

Surova realnost – para nema

8. april 2011. godine

 

"Kluzovci" u Gradskoj kuci

Rad­ni­ci ”Klu­za” su 16. mar­ta, po tre­ći put, bi­li u Grad­skoj ku­ći. Me­đu­tim, ni­je se ostva­ri­lo ono pra­vi­lo ”tre­ća sre­ća”, po­no­vo su se su­o­či­li sa su­ro­vom stvar­no­šću da pa­ra za ne­is­pla­će­ne za­ra­de ne­ma, i da je je­di­ni put pro­gram re­struk­tu­ri­ra­nja ko­ji pod­ra­zu­me­va po­ve­zi­va­nje rad­nog sta­ža za pe­ri­od od pet go­di­na.

Rad­ni­ke su pri­mi­li čel­ni­ci rum­ske op­šti­ne Go­ran Vu­ko­vić i Ne­nad Bo­ro­vić, bio je tu i pred­sed­nik sin­di­ka­ta Dra­go Te­šić, kao i pred­stav­nik Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju Alek­san­dar Sa­rić.

Ne­nad Bo­ro­vić je, po­red osta­log, is­ta­kao:

– Ovih da­na smo ob­i­šli ”Pi­re­us ban­ku”, u fir­mi ”Ir­va” ni­je nas pri­mio vla­snik Ni­co­vić. Po­da­ci ko­je smo do­bi­li ni­su ohra­bru­ju­ći: du­go­va­nja pre­ma ban­ci su 24 mi­li­o­na di­na­ra, oba­ve­ze ”Ir­me” pre­ma po­ve­ri­o­ci­ma su 141 mi­li­on, a imo­vi­na fir­me vre­di 44,7 mi­li­o­na di­na­ra. Da­kle, po­tra­ži­va­nja su tri pu­ta ve­ća od imo­vi­ne. Da iro­ni­ja bu­de ve­ća, u ”Ir­vi” su sprem­ni da po­no­vo ku­pe ovu fir­mu, ka­žu da ima­ju opre­mu.

Alek­san­dar Sa­rić  je bio ka­te­go­ri­čan: sa­da po­sto­je sa­mo dva pu­ta – ste­čaj, da­kle fir­ma se ga­si, ili po­vla­če­nje iz­vr­šnih pre­su­da či­me se otva­ra mo­guć­nost da fir­mu ne­ko ku­pi.

Rad­ni­ci su pi­ta­li da li mo­gu svi ”na ka­zan” u Na­rod­nu ku­hi­nju, za­što ni­je do­šao Ni­co­vić, da li mi­ni­star Lja­jić mo­že da obez­be­di bar jed­no­krat­nu po­moć…

No­vi skup za­ka­zan je za de­se­tak da­na.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: