• petak, 12. jul 2024.
Smanjeni transferi, istanjeni budžeti
Ekonomija
0 Komentara

Smanjeni transferi, istanjeni budžeti

21. april 2011. godine

Sinisa Filipović

Inđija – Da u op­štin­skim ka­sa­ma Sre­ma vla­da bes­pa­ri­ca, ne­gde vi­še, ne­gde ma­nje, ni­je ne­ka no­vost. Je­dan od glav­nih raz­lo­ga je sma­njen tran­sfer nov­ca iz re­pu­blič­ke ka­se pre­ma ošti­na­ma. Pre­ma ne­kim po­da­ci­ma bo­lje su pro­šle lo­kal­ne upra­ve u Sr­bi­ji ko­je ima­ju ma­nju na­pla­tu iz­vor­nih pri­ho­da i naj­ve­ći pro­ce­nat bu­dže­ta tro­še na lič­nu po­tro­šnju. ”Oni ne­ma­ju” pa su do­bi­li vi­še. Ta­mo gde se za fi­nan­si­ra­nje or­ga­na lo­kal­ne vla­sti tro­ši de­se­tak pro­ce­na­ta ukup­nog bu­dže­ta i gde je znat­no po­ve­ća­na na­pla­ta jav­nih pri­ho­da, išlo se po si­ste­mu ”oni ima­ju” i naj­vi­še nov­ca im je us­kra­će­no.

Ka­ko se kre­tao tran­sfer nov­ca pre­ma op­šti­ni In­đi­ja i ko­je su me­re pred­u­zi­ma­ne, Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne In­đi­ja ka­že:

– U pr­va tri me­se­ca ove go­di­ne za 40 od­sto je bio ma­nji tran­sfer nov­ca iz Re­pu­bli­ke u od­no­su na isti pe­ri­od 2009. go­di­ne. Na­i­me, me­seč­ni iz­no­si su bi­li 10,283.000 di­na­ra. Za­ko­nom o bu­dže­tu i Za­ko­nom o tran­sfer­nim sred­stvi­ma pre tri go­di­ne do­bi­ja­li smo me­seč­no 16,609.000 di­na­ra. To je krat­ko tra­ja­lo i već od ju­la me­se­ca iz­nos je dra­stič­no sma­njen i do­bi­ja­li smo sve­ga 25 od­sto pla­ni­ra­nih sred­sta­va. Pro­šle go­di­ne se si­tu­a­ci­ja ne­što po­pra­vi­la, me­seč­ni tran­sfer je bio 8,304.000 di­na­ra ili 50 po­sto od pro­jek­to­va­nih sred­sta­va i do­bi­je­nih u pr­va tri me­se­ca 2009. go­di­ne.”

Na dru­goj stra­ni lo­kal­na upra­va je for­mi­ra­la Ode­lje­nje za utvr­đi­va­nje i na­pla­tu jav­nih pri­ho­da ko­je je ra­dom na te­re­nu i sre­đi­va­njem do­ku­men­ta­ci­je us­pe­lo oset­no da po­ve­ća iz­vor­ne pri­ho­de bu­dže­ta.

– Ve­li­ko an­ga­žo­va­nje i rad je usme­ren na na­pla­tu pro­ho­da u op­šti­ni In­đi­ja. Ovo­li­kim na­šim tru­dom do­ve­de­ni  smo u ne­za­vi­dan po­lo­žaj u od­no­su na dru­ge op­šti­ne u Sr­bi­ji ko­je to ne ra­de. Oni is­ka­zu­ju mno­go ve­ću po­tre­bu pre­ma bu­dže­tu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je ka­ko bi obez­be­di­li funk­ci­o­ni­sa­nje si­ste­ma, re­kao je Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne In­đi­ja.

U In­đi­ji s po­no­som is­ti­ču da je bu­džet ove lo­kal­ne za­jed­ni­ce go­di­na­ma una­zad in­ve­sti­ci­o­ni, raz­voj­ni a jed­nim de­lom i so­ci­jal­ni. Da bi se sve to is­fi­nan­si­ra­lo u go­di­na­ma ka­da je pri­liv nov­ca znat­no sma­njen, si­gur­no ni­je la­ko.

Vi­še tru­da – ma­nje sred­sta­va

Ra­di­li smo pro­tiv se­be, iz­gle­da, i ka­da su tro­ško­vi u pi­ta­nju. 2000. go­di­ne 23 od­sto bu­dže­ta se tro­ši­lo za funk­ci­o­ni­sa­nje si­ste­ma – pred­sed­ni­ke, skup­šti­ne, ve­ća, rad­nih te­la, sa­da je to de­se­tak pro­ce­na­ta. U tom po­gle­du uči­ni­li smo zna­ča­jan na­pre­dak a na dru­goj stra­ni do­bi­li znat­no ma­nje tran­sfer­nih sred­sta­va u od­no­su na ne­ke dru­ge lo­kal­ne upra­ve u Sr­bi­ji ko­je tro­še pre­ko 80 od­sto re­a­li­zo­va­nog bu­dže­ta za funk­ci­o­ni­sa­nje si­ste­ma, od­no­sno, na se­be, re­kao je Fi­li­po­vić.

Z.G.Ste­fa­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: