• sreda, 6. decembar 2023.
Podrška šidskim srednjoškolcima
Politika
0 Komentara

Podrška šidskim srednjoškolcima

8. april 2011. godine

 

Predsednica Cvjetković uručuje sliku na poklon

Šid – Pred­sed­ni­ca šid­ske op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić pro­te­kle ne­de­lje po­se­ti­la je Dom uče­ni­ka sred­njih ško­la u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ka­ko bi se upo­zna­la sa uslo­vi­ma u ko­ji­ma bo­ra­ve đa­ci sa te­ri­to­ri­je ove op­šti­ne.

– Za­do­volj­na sam uslo­vi­ma u ko­ji­ma bo­ra­ve na­ša de­ca, jer se već na pr­vi po­gled vi­di da se sa đa­ci­ma ov­de ra­di sa ve­li­kom pa­žnjom i lju­ba­vlju – re­kla je pred­sed­ni­ca Cvjet­ko­vić, do­da­ju­ći da će se lo­kal­na sa­mo­u­pra­va po­tru­di­ti da stvo­ri uslo­ve ka­ko bi ovi đa­ci na­kon za­vr­še­nog ško­lo­va­nja osta­li da ži­ve i ra­de u šid­skoj op­šti­ni. Ta­ko­đe, lo­kal­na sa­mo­u­pra­va će na­sta­vi­ti da sa­ra­đu­je i po­dr­ža­va ovu vas­pit­no obra­zov­nu usta­no­vu.

Di­rek­tor Do­ma uče­ni­ka Mi­len­ko To­dić re­kao je da su uče­ni­ci sa te­ri­to­ri­je šid­ske op­šti­ne naj­broj­ni­ji, ima ih 59  i do­dao:

– Pr­vi put or­ga­ni­zu­je­mo ova­kvu po­se­tu, jer že­li­mo da po­ka­že­mo šta sve nu­di­mo de­ci, ka­ko bi ih do­go­di­ne kod nas bi­lo još i vi­še.

Tom pri­li­kom đa­ci su iz­ve­li deo pro­gra­ma ko­jeg pri­pre­ma­ju za pred­sto­je­ću „Do­mi­ja­du“, či­ji do­ma­ćin će bi­ti upra­vo mi­tro­vač­ki Dom uče­ni­ka, a pred­sed­ni­ca im je na po­klon do­ne­la dve en­ci­klo­pe­di­je i umet­nič­ku sli­ku – re­pro­duk­ci­ju Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća.

Pred­sed­ni­cu Cvjet­ko­vić i uče­ni­ke u ime Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca po­zdra­vio je za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Zo­ran Mi­šče­vić.

S. M.-M.M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: