• nedelja, 19. maj 2024.
I ragbi u porodici sportova?
Sport
0 Komentara

I ragbi u porodici sportova?

22. april 2011. godine

Ruma – Su­de­ći po na­ja­va­ma, ali i ak­tu­el­nim zbi­va­nji­ma, Ru­ma bi usko­ro mo­gla po­sta­ti bo­ga­ti­ja za je­dan no­vi rag­bi tim. To je po­ru­ka kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re ko­ja je osmog apri­la or­ga­ni­zo­va­na u Sa­ve­zu spor­to­va u Ru­mi.

Ovoj kon­fe­ren­ci­ji, po­red do­ma­ći­na, se­kre­ta­ra Sa­ve­za spor­to­va Mi­la­na Ći­ri­ća i na­čel­ni­ka Ode­lje­nja dru­štve­nih de­lat­no­sti Sve­ti­sla­va Da­mjan­ču­ka, pri­su­stvo­va­li su Želj­ko De­lić, član Uprav­nog od­bo­ra „Rag­bi 13 fe­de­ra­ci­je”, Jo­van Vu­jo­še­vić, pred­sed­nik ove fe­de­ra­ci­je, Fi­lo­me­na Bra­jan, pred­sed­ni­ca rag­bi klu­ba stra­na­ca, ina­če Austra­li­jan­ka ko­ja je uda­ta za jed­nog Ru­mlja­ni­na, kao i Zo­ran Ma­ke­vić, di­rek­tor FK ”Pr­vi maj” iz Ru­me.

Sve­ti­slav Da­mjan­čuk je is­ta­kao da je Ru­ma grad pri­vre­de i spor­ta, iz­ra­zio je i na­du da će Ru­ma usko­ro for­mi­ra­ti rag­bi klub i pri­dru­ži­ti se mno­gim gra­do­vi­ma u Sr­bi­ji u ko­ji­ma je ovaj sport već do­ži­veo po­pu­lar­nost.

Jo­van Vu­jo­še­vić je, u obra­ća­nju no­vi­na­ri­ma iz ne­ko­li­ko re­dak­ci­ja, na­ja­vio sport­ske do­ga­đa­je ko­ji će usle­di­ti:

– U su­sret že­lji da se u Ru­mi osnu­je rag­bi klub, usko­ro će se or­ga­ni­zo­va­ti utak­mi­ca rag­bi re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je i Be­o­gra­da. Sport kri­je u se­bi mo­guć­nost pri­vla­če­nja in­ve­sti­to­ra, do­bar je me­di­ja­tor za raz­voj pri­vre­de, jer tu vla­da pra­vi­lo – što ja­ča pri­vre­da, ja­či i sport.

Konferencija za novinare u Savezu sportova Ruma

Želj­ko De­lić ja uka­zao na či­nje­ni­cu da je rag­bi no­vi sport u Sr­bi­ji, oži­vljen je pre de­se­tak go­di­na. Na­ša rag­bi re­pre­zen­ta­ci­ja je osma u Evro­pi, 16-ta u sve­tu, re­kao je on.

Po­red Be­o­gra­da, rag­bi klu­bo­vi po­sto­je u No­voj Pa­zo­vi, No­vom Sa­du, Kru­šev­cu, Ni­šu, Vra­nju, Le­skov­cu. Ka­da je reč o Sr­bi­ji, osam rag­bi klu­bo­va svr­sta­no je u dve li­ge, ili dve di­vi­zi­je. U re­pre­zen­ta­ci­ji su igra­či iz klu­bo­va od Vra­nja do No­vog Sa­da.

To­kom kon­fe­ren­ci­je, za one ko­ji ni­su upu­će­ni u ovaj sport, iz­ne­ti su po­da­ci po ko­ji­ma je rag­bi na­stao u En­gle­skoj 1823. go­di­ne, za igru se ko­ri­ste fud­bal­ski te­re­ni, rag­bi ni­je zah­te­van sport – sem lop­te i dre­so­va, ni­šta vi­še ni­je po­treb­no. To­kom utak­mi­ce na ter­nu su 13 igra­ča i če­ti­ri re­zer­ve, meč tra­je dva pu­ta po 40 mi­nu­ta.

Go­sti su do­ma­ći­ni­ma, za po­če­tak, po­klo­ni­li rag­bi lop­tu, za­ka­za­na je i rag­bi utak­mi­ca – igra­će se 17. apri­la u 16 ča­so­va, sna­ge će od­me­ri­ti re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je i Be­o­gra­da, na sta­di­o­nu FK ”Pr­vi maj” u Ru­mi. Bi­će to naj­bo­lja pro­mo­ci­ja ovog spor­ta, mo­žda i uvod u osni­va­nje rum­skog rag­bi klu­ba.

K. K.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: