• sreda, 27. septembar 2023.
Ekonomija
0 Komentara

Dugovanja se mere milionima

8. april 2011. godine

Inđija – U okvi­ru dvo­ne­delj­ne ana­li­ze ra­da jav­nih pred­u­ze­ća in­đij­ske op­šti­ne na sa­stan­ci­ma Si­ste­ma 48, pra­te se i du­go­va­nja gra­đa­na, pri­vre­de i bu­džet­skih ko­ri­sni­ka pre­ma jav­nim pred­u­ze­ći­ma. Naj­ve­ća du­go­va­nja su pre­ma JP ”In­gas” ko­ja se to­kom ove zi­me, sko­ro ni­su spu­šta­la is­pod 100 mi­li­o­na di­na­ra ne ra­ču­na­ju­ći od­lo­že­ni dug ko­ji tre­ba da se iz­mi­ri do po­čet­ka na­red­ne grej­ne se­zo­ne, pa je to on­da ukup­no 162 mi­li­o­na. Bu­džet­ski ko­ri­sni­ci – ško­le, vr­ti­ći, usta­no­ve kul­tu­re i spor­ta, op­štin­ska upra­va, du­gu­ju za gas 54 mi­li­o­na di­na­ra, dug in­du­strij­skih po­tro­ša­ča je 24 dok do­ma­ćin­stva du­gu­ju 22 mi­li­o­na di­na­ra. U to­ku pro­šle go­di­ne sa mre­že je ukup­no is­klju­če­no 360 po­tro­ša­ča, tu­žen je 431 po­tro­šač.

JKP ”Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja” ve­ćih pro­ble­ma sa na­pla­tom ak­tu­el­nih du­go­va­nja za vo­du i ka­na­li­za­ci­ju ne­ma. Po re­či­ma di­rek­to­ra Bo­ri­vo­ja Bo­ži­ća pro­ce­nat na­pla­te je 84 od­sto u od­no­su na fak­tu­ri­sa­no – fak­tu­ri­sa­no pet, na­pla­će­no 4,6 mi­li­o­na di­na­ra. Me­đu­tim, sta­ra du­go­va­nja pra­ve pro­blem ovom jav­nom pred­u­ze­ću a ona u ovom tre­nut­ku iz­no­se 21 mi­li­on di­na­ra. Otu­da je naj­no­vi­jom op­štin­skom od­lu­kom o jav­nim vo­da­ma i jav­noj ka­na­li­za­ci­ji za­cr­ta­no da se na­kon dva uza­stop­no ne­iz­mi­re­na ra­ču­na naj­pre ša­lju opo­me­ne a za­tim sle­de is­klju­če­nja sa vo­do­vod­ne mre­že. Ni pre­ma JKP ”Ko­mu­na­lac” ne iz­mi­ru­ju se re­dov­no ra­ču­ni. Po re­či­ma Slav­ka Pu­va­če di­rek­to­ra ”Ko­mu­nal­ca” iako je pro­ce­nat na­pla­te 84 od­sto, ovo jav­no pred­u­ze­će po­tra­žu­je od  ko­ri­sni­ka uslu­ga 17 mi­li­o­na di­na­ra. Za od­no­še­nje sme­ća do­ma­ćin­stva du­gu­ju 10 mi­li­o­na, bu­džet­ski ko­ri­sni­ci če­ti­ri a pri­vre­da tri mi­li­o­na di­na­ra. Po­sla­te su 53 opo­me­ne, ko­ri­sni­ci uslu­ga su tu­že­ni za dug od 361.000 di­na­ra.

Z.G.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: