Ne­go­va­nje tra­di­ci­ja

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Dan Ma­đar­skog kul­tur­no - umet­nič­kog dru­štva “Srem” obe­le­žen je su­sre­tom vi­še ma­đar­skih kul­tur­no umet­nič­kih dru­šta­va Sre­ma i ju­žne Bač­ke. Sve­ča­nost je odr­ža­na 14. ma­ja, u  sa­li Pe­da­go­ške

Veliko „spremanje“ panonske lepotice

<strong> </strong> - Nacionalni park "Fruška gora" - jedini nacionalni park u Pokrajini (proglašen 1960. godine), kao kompleks od izuzetnog značaja odnedavno je sa svim pravima i obavezama prenet na upravljanje

Stari dvorac ponuđen u zakup

<strong> </strong> - Opštinska uprava Beočina je, prošle srede, objavila javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup objekta Stari dvorac, što je jedan od pokušaja da se ovo poznato

Po­čeo upis ma­li­ša­na

<strong> Šid</strong> - Pr­vog rad­nog da­na ma­ja po­čeo je upis de­ce za sva slo­bod­na me­sta u Pred­škol­skoj usta­no­vi „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ za na­red­nu škol­sku go­di­nu. Sve do kra­ja ma­ja upis je

Ušle u vi­ši rang tak­mi­če­nja

<strong> Stara Pazova</strong> - Po­vo­dom ula­ska u Pr­vu A li­gu, Re­ci­mo i to da je pro­šlu tak­mi­čar­sku se­zo­nu ŽKK Sta­ra Pa­zo­va za­vr­šio na pe­tom me­stu Pr­ve B li­ge i da su

Jav­na pred­u­ze­ća uspe­šno po­slo­va­la

da vra­ti po­ve­re­nje gra­đa­na u kva­li­tet vo­de i si­stem vo­do­snab­de­va­nja. Po­red iz­ve­šta­ja o ra­du jav­nih pred­u­ze­ća, raz­ma­tra­ni su i iz­ve­šta­ji o ra­du usta­no­va, agen­ci­ja i me­snih za­jed­ni­ca. Na is­toj sed­ni­ci do­pu­nje­na

Do­de­lje­no de­set sti­pen­di­ja

- Uoči pr­vo­maj­skih pra­zni­ka, 29. apri­la, u Grad­skoj ku­ći je or­ga­ni­zo­van pri­jem za mla­de rum­ske spo­tri­ste. Po ra­ni­joj skup­štin­skoj od­lu­ci, mla­dim rum­skim spor­ti­sti­ma do­de­lje­na su re­še­nja o sti­pen­di­ra­nju -

Vi­še ce­ne gre­ja­nja

<strong> Ruma</strong> - Sed­ni­com Skup­šti­ne op­šti­ne, ko­ja je odr­ža­na 28. apri­la, do­mi­ni­ra­li su iz­ve­šta­ji o ra­du jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va u pro­šloj go­di­ni -  sem po­le­mič­kih to­no­va u ve­zi sa ''Vo­do­vo­dom'',