No­va sport­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja

U pro­šli če­tvr­tak kod pred­sed­ni­ka op­šti­ne ru­ko­vo­di­lac op­štin­skog ode­lje­nja za sport i omla­di­nu, ko­ja je is­ta­kla da je ovo jed­na od va­žni­jih sport­skih ma­ni­fe­sta­ci­ja ko­je or­ga­ni­zu­je op­šti­na i da

Upr­kos vru­ći­na­ma – vo­de do­volj­no

To­kom let­njih me­se­ci pro­ble­mi u vo­do­snab­de­va­nju mo­gu­ći su u me­sti­ma ko­ja ima­ju lo­kal­ne si­ste­me i za­to je neo­p­hod­no da po­tro­ša­či vo­de ra­ču­na o to­me za ko­je na­me­ne tro­še vo­du. Ra­ci­o­nal­na

Vo­de i na 40 ste­pe­ni

<p><div class="mceTemp"

Rod iz­nad vi­še­go­di­šnjeg pro­se­ka

U op­šti­na­ma Ru­ma, Irig i In­đi­ja, oni­ma ko­je svo­jom sa­ve­to­dav­nom de­lat­no­šću po­kri­va Po­ljo­pri­vred­no-struč­naa slu­žba ''Ru­ma'', naj­ve­ći let­nji po­sao, že­tva, za­vr­šen je oko Pe­trov­da­na, od­no­sno 12. ju­la. Zlat­no zr­no je ski­nu­to

Naj­ve­ća si­gur­nost – sop­stve­ni bi­znis

Sre­di­nom ju­la u Ru­mi su bo­ra­vi­li pred­stav­ni­ci Ame­rič­ke agen­ci­je za me­đu­na­rod­ni raz­voj (USAID), a te­ma ovog sku­pa bi­la je - po­moć mla­dim pred­u­zet­ni­ci­ma kroz part­ner­stvo ove or­ga­ni­za­ci­je i Op­šti­ne Ru­ma.

Bo­sta­nu u čast

Naj­te­žu lu­be­ni­cu i di­nju te­ške 23, 4 ki­lo­gra­ma ,  od­no­sno 6,3 ki­lo­gra­ma na Bo­sta­ni­ja­du u Ša­šin­ce do­neo je Tra­di­ci­o­nal­nu 22. po re­du Bo­sta­ni­ja­du 15. i 16. ju­la, or­ga­ni­zo­va­la je Me­sna

Sa­na­ci­ja pu­ta ka Čal­mi

U to­ku su ra­do­vi ve­za­ni za pro­ši­re­nje i re­kon­struk­ci­ju pu­ta ko­ji vo­di od La­ćar­ka ka Čal­mi. U pla­nu je, ka­ko sa­zna­je­mo, da se za sa­da re­vi­ta­li­zu­je bli­zu tri ki­lo­me­tra ovog

Zgra­di dav­no pro­šao rok upo­tre­be

Zgra­da Osnov­ne ško­le "Do­bro­sav Ra­do­sa­vlje­vić Na­rod" u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci, ko­ju po­ha­đa bli­zu 500 đa­ka, po­dig­nu­ta je još 1963. go­di­ne kao pri­vre­me­ni mon­ta­žni obje­kat sa ro­kom upo­tre­be od 30 go­di­na. Taj