• ponedeljak, 26. septembar 2022.
Društvo

Kreativnost na delu – “Uskršnji atelje”

19. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Sedamdesetro učenika nižih razreda sedam osnovnih škola nadmetalo se  danas u kreativnosti, farbajući i ukrašavajući uskršnja jaja. Ova radionica, nazvana “Uskršnji atelje”,…

Petina vozila sa novim tablicama

19. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Od nešto više od 101.000 vozila u Sremu, na nove registarske tablice, od početka godine, registrovano je oko 20.000 vozila, a, u…

U jednoj noći 35 pijanih vozača !

19. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Samo u toku jedne noći, saobraćajna policija je na putevima u Sremu, od 22 sata uveče do 4 sata ujutro, otkrila 77…

„Partnerski put“ u EU

18. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Od 26. do 30. aprila, 40 najuspešnijih mladih Mitrovčana i predstavnici lokalne samouprave, boraviće na studijsko-edukativnom putu u Mađarskoj, Slovačkoj, Austriji i…

Uhapšen razbojnik

15. april 2011. godine

Nova Pazova – Zbog osnovane sumnje da je u prodavnicama i privatnim kućama izvršio tri krivična dela razbojništva i tešku krađu u produženom trajanju, uhapšen…

Osumnjičen za silovanje

14. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog osnovane sumnje da je, uz pretnje i primenu sile, silovao 57-godišnju ženu u njenoj kući, uhapšen je Dragan Č. (23) sa…

Ničiji psi šetaju gradom

14. april 2011. godine

  Pro­ble­mi pa­sa lu­ta­li­ca u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na su sve iz­ra­že­ni­ji. Nji­ho­vom mno­že­nju na uli­ca­ma do­pri­ne­li su u mno­go­me ne­sa­ve­sni gra­đa­ni ko­ji svo­je kuć­ne lju­bim­ce…

Potkradali na gorivu

13. april 2011. godine

Ruma – Pri­pad­ni­ci Slu­žbe za bor­bu po­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la su, u na­stav­ku ak­ci­je „Pi­štolj“ uhap­si­li i za­dr­ža­li Alek­san­dra B. (31) iz Be­o­gra­da, or­ga­ni­za­to­ra gru­pe, kao…

Pucao pa pokušao samoubistvo

13. april 2011. godine

Nova Pazova – Pro­šlog če­tvrt­ka od­i­gra­va­la se pra­va dra­ma u No­voj Pa­zo­vi:  Dra­gan P. (56) iz No­ve Pa­zo­ve pu­cao je iz pi­što­lja u Mi­lo­ji­cu B….

Mitrovica od tri opštine

13. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je pe­ti­ci­jom tra­že da se uz cen­tral­nu grad­sku op­šti­nu for­mi­ra­ju i op­šti­ne La­ća­rak i Ma­čvan­ska Mi­tro­vi­ca. Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je u…