• ponedeljak, 11. decembar 2023.
Mi­tro­vić  za no­vu Mi­tro­vi­cu
Politika
0 Komentara

Mi­tro­vić za no­vu Mi­tro­vi­cu

25. april 2012. godine

De­talj sa kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re

Sremska Mitrovica – Grad­ski od­bor Li­ge so­ci­jal­de­mo­kra­ta Voj­vo­di­ne Srem­ska Mi­tro­vi­ca na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re odr­ža­noj pro­te­klog če­tvrt­ka na­ja­vio je po­če­tak kam­pa­nje za pred­sto­je­će iz­bo­re i pred­sta­vio kan­di­da­te na svo­jim li­sta­ma.
Ka­ko je na­ja­vio Đor­đe Stoj­šić, pred­sed­nik GO LSV, kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Srem­ske Mi­tro­vi­ce i no­si­lac iz­bor­ne li­ste je Mi­o­drag Mi­tro­vić, kan­di­dat za po­sla­ni­ka po ve­ćin­skom si­ste­mu u Skup­šti­ni AP Voj­vo­di­ne Mi­ro­slav Pe­vac, dok je kan­di­dat­ki­nja na pro­por­ci­o­nal­noj li­sti za po­kra­jin­ski par­la­ment Ja­sen­ka Daf.
Ka­ko je is­ta­kao Mi­o­drag Mi­tro­vić, nje­go­va kam­pa­nja od­vi­ja­će se pod slo­ga­nom „Mi­tro­vić za no­vu Mi­tro­vi­cu“ i do­dao:
– Ak­ce­nat mo­je kam­pa­nje bi­će na uje­di­nje­nju gra­đa­na Srem­ske Mi­tro­vi­ce, a pro­tiv po­de­la po ra­znim osno­va­ma, kao i za­po­šlja­va­nju kva­li­fi­ko­va­nih, a ne stra­nač­kih lju­di.

S. M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: