• nedelja, 5. februar 2023.
Iz­bor za bo­lju Voj­vo­di­nu i bo­lju Sr­bi­ju
Politika
0 Komentara

Iz­bor za bo­lju Voj­vo­di­nu i bo­lju Sr­bi­ju

25. april 2012. godine

Pot­pi­si­va­nje spo­ra­zu­ma o sa­rad­nji

Novi Sad – U se­di­štu de­mo­kra­ta u No­vom Sa­du, pro­te­klog pet­ka  pot­pi­san je spo­ra­zum po ko­me je gru­pa gra­đa­na „Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić – Vred­na Mi­tro­vi­ca“ da­la po­dr­šku na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma De­mo­krat­skoj stran­ci na po­kra­jin­skom i na re­pu­blič­kom ni­vou, kao i Bo­ri­su Ta­di­ću, kan­di­da­tu za pred­sed­ni­ka Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.
-Mi smo do sa­da iz­u­zet­no sa­ra­đi­va­li ka­ko u raz­vo­ju Mi­tro­vi­ce u iz­grad­nji in­fra­struk­tu­re. Us­pe­li smo u ove če­ti­ri go­di­ne da za­jed­nič­ki u Mi­tro­vi­cu pri­vu­če­mo 11 stra­nih kom­pa­ni­ja ko­je su za­po­sli­le go­to­vo tri hi­lja­de lju­di za­hva­lju­ju­ći go­spo­di­nu Ne­di­mo­vi­ću i zbog to­ga ta sa­rad­nja tre­ba da se na­sta­vi, is­ta­kao je dr Bo­jan Paj­tić.
-Mi mo­ra­mo ima­ti do­bre part­ne­re ka­ko u po­kra­jin­skoj ta­ko i u re­pu­blič­koj ad­mi­ni­stra­ci­ji i mi­sli­mo da je ovo naš naj­bo­lji iz­bor, iz­bor za bo­lju Voj­vo­di­nu i iz­bor za bo­lju Sr­bi­ju-tvr­di Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić, no­si­lac li­ste „Vred­na Mi­tro­vi­ca-Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić“.

S.N.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: