• četvrtak, 6. oktobar 2022.
Po­klo­ni za ka­ja­ka­še
Sport
0 Komentara

Po­klo­ni za ka­ja­ka­še

14. oktobar 2011. godine

Na­gra­đe­ni spor­ti­sti kod pred­sed­ni­ce Op­šti­ne

Šid – Ka­ja­ka­še Ka­jak klu­ba ‚‚Fi­lip Vi­šnjić“ iz Vi­šnji­će­va ko­ji su osvo­ji­li me­da­lje na „Tur­ni­ru olim­pij­skih na­da“ u Polj­skoj Ne­ma­nju Sta­ni­vu­ko­vi­ća i Zo­ra­na Vi­do­vi­ća, kao i pred­sed­ni­ka klu­ba Jo­vi­ku Vi­do­vi­ća, pri­mi­li su pro­te­kle ne­de­lje pred­sed­ni­ca op­šti­ne Šid Na­ta­ša Cvjet­ko­vić i član Op­štin­skog ve­ća za­du­žen za sport i omla­di­nu Mi­ro­slav Smi­lja­nić.
Sta­ni­vu­ko­vić je osvo­jio zlat­nu me­da­lju u di­sci­pli­ni k-1 na 200 me­ta­ra, ko­je je pre­šao za 39.21 se­kun­di, pro­šav­ši kroz cilj kao pr­vo­pla­si­ra­ni is­pred Nem­ca Ra­do­va i Bel­gi­jan­ca Hju­ber­sa. Po­red zla­ta, Ne­ma­nja je osvo­jio i bron­zu u tr­ci na 500 me­ta­ra. Nje­gov klup­ski drug Vi­do­vić osvo­jio je sre­bro u tr­ci ka­ja­ka jed­no­se­da na 200 me­ta­ra. Na ovom pr­ven­stvu uče­stvo­va­lo je 30 ze­ma­lja sa oko 500 tak­mi­ča­ra. Po­vo­dom po­stig­nu­tog uspe­ha i osvo­je­nih me­da­lja, lo­kal­na sa­mo­u­pra­va im je uru­či­la po­klo­ne. Za ove dve osvo­je­ne me­da­lje Ne­ma­nja je do­bio 30 hi­lja­da di­na­ra, dok je Zo­ra­nu za bron­za­nu me­da­lju uru­če­no 20 hi­lja­da. Po­red nov­ča­nih na­gra­da, obo­ji­ca su na­gra­đe­na i pa­ti­ka­ma.
Na uru­če­nim po­klo­ni­ma pred­sed­ni­ci se za­hva­lio  Ne­ma­nja Sta­ni­vu­ko­vić.
– Sre­ćan sam što su na­ši re­zul­ta­ti na­gra­đe­ni i od lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Kon­ku­ren­ci­ja na pr­ven­stvu u Polj­skoj je bi­la ve­li­ka, tre­ba­lo je ja­ko pu­no na­po­ra i tre­nin­ga da se po­stig­nu ovi re­zul­ta­ti, ali us­pe­li smo u to­me, zbog če­ga sam ve­o­ma sre­ćan i po­no­san – re­kao je Sta­ni­vu­ko­vić.
Pred­sed­ni­ca Cvjet­ko­vić je is­ta­kla da je šid­ska op­šti­na iz­u­zet­no po­no­sna što ima svo­je „zlat­ne mom­ke“, te da će lo­kal­na sa­mo­u­pra­va i da­lje ula­ga­ti u sport i do­da­la:
– Sport je je­dan od na­či­na da mla­di is­ka­žu se­be i da na taj na­čin po­sta­nu bo­lji lju­di. Obe­ća­vam da će­mo vam ubu­du­će po­sle osva­ja­nja me­da­lja pri­re­di­ti i sve­čan do­ček na grad­skom tr­gu.
Mi­ro­slav Smi­lja­nić, član Op­štin­skog ve­ća, obe­ćao je da će lo­kal­na sa­mo­u­pra­va usko­ro po­se­ti­ti Ka­ja­ka­ški klub u Vi­šnji­će­vu i uru­či­ti im na po­klon ka­jak dvo­sed.
– Ka­da smo pre dva me­se­ca, za­jed­no sa Me­snom za­jed­ni­com Vi­šnji­će­vo, ovom klu­bu na po­klon ku­pi­li ka­jak jed­no­sed, obe­ća­li smo im i dvo­sed. Ovo obe­ća­nje is­pu­ni­će­mo do kra­ja go­di­ne – re­kao je Mi­ro­slav Smi­lja­nić.
Osvo­je­ne na­gra­de su pod­strek da mla­di ka­ja­ka­ši na­sta­ve da se tru­de da svo­ju ze­mlju uvek pred­sta­vlja­ju na do­sto­jan na­čin.

S. M.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: