• sreda, 27. septembar 2023.
Gra­đen da tra­je 125 go­di­na
Ekonomija
0 Komentara

Gra­đen da tra­je 125 go­di­na

12. oktobar 2011. godine

Predsednik Boris Tadić se pozdravlja sa građevinarima

Beška – No­vi most na Du­na­vu kod Be­ške u po­ne­de­ljak je sve­ča­no pu­stio u sa­o­bra­ćaj Bo­ris Ta­dić, pred­sed­nik Sr­bi­je u pro­su­stvu mi­ni­sta­ra Mi­lu­ti­na Mr­ko­nji­ća i Oli­ve­ra Du­li­ća, iz­vo­đa­ča ra­do­va i broj­nih no­vi­na­ra. Ovo je va­žna de­o­ni­ca na Ko­ri­do­ru 10 vred­na 33,7 mi­li­o­na evra, ko­li­ka je bi­la pred­ra­čun­ska vred­nost in­ve­sti­ci­je. Most je isto­ve­tan kao most ko­ji je gra­đen 1975. go­di­ne, du­ži­na mu je 2.205 me­ta­ra a pro­jek­to­va­ni vek mu je 125 go­di­na.
– Za ova­kve stva­ri sam ži­veo u po­li­ti­ci, ne vi­dim svr­hu ba­vlje­nja po­li­ti­kom ako iza nje ne osta­ju ova­kve stva­ri, pu­te­vi, mo­sto­vi, ugo­vo­ri ko­ji re­ša­va­ju ljud­ske pro­ble­me. Po­sle če­tr­de­se­tak go­di­na mi smo iz­gra­di­li ova­kav je­dan most, bli­zu kra­ja je dru­gi, onaj na Adi Ci­gan­li­ji, kre­će­mo sa iz­grad­njom mo­sta Ze­mun-Bor­ča ko­ji je od ka­pi­tal­nog zna­ča­ja, za­vr­ša­va­mo auto-put pre­ma ma­đar­skoj gra­ni­ci… Znam da ima onih ko­ji će re­ći – šta ste če­ka­li do sa­da, pri­hva­tam sve kri­ti­ke uz jed­nu ma­lu kon­sta­ta­ci­ju, ipak, ni­ka­da br­že ni­smo ra­di­li. Svi ko­ji kri­ti­ku­ju tre­ba da ima­ju i či­nje­ni­cu da mo­sto­vi po­no­vo ni­ču u Sr­bi­ji. Mi­slim da smo dr­ža­va ko­ja pre­ko Du­na­va ima naj­ve­ći broj mo­sto­va, re­kao je na beš­čan­skom mo­stu Bo­ris Ta­dić, pred­sed­nik RS.
Beš­čan­ski mo­sto­vi su i naj­du­ži mo­sto­vi u Evro­pi pre­ko Du­na­va i go­to­vo se na­sla­nja­ju je­dan na dru­gi. No­vi most je gra­di­la austrij­ska „Al­pi­na“ uz po­dr­šku srp­skih fir­mi po­put „Mo­sto­grad­nje“ i srp­skih in­že­nje­ra, po­či­va na stu­bo­vi­ma vi­so­kim 48 me­ta­ra. Ka­žu da je most ču­do od gra­đe­vi­nar­stva, u nje­ga je ugra­đe­no 67.000 ku­bi­ka be­to­na, 50 ki­lo­me­ta­ra ka­blo­va za pred­na­pre­za­nje, 10.000 to­na ar­ma­tu­re. Gra­di­te­lji naj­du­žeg mo­sta pre­ko Du­na­va po­klo­ni­lu su ma­ke­tu mo­sta pred­sed­ni­ku Bo­ri­su Ta­di­ću.
Po­red mo­sta pre­ko Du­na­va iz­gra­đen je i most pre­ko ka­na­la Ar­kanj ko­ji je u po­ne­de­ljak pu­šten u pro­met za­jed­no sa beš­čan­skim mo­stom.

Z. G. Ste­fa­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: