• ponedeljak, 2. oktobar 2023.
Mo­je ze­le­no de­lo
Hronika | Šid
0 Komentara

Mo­je ze­le­no de­lo

20. jul 2011. godine

Aleksandra Nedić, predsednica Ekološkog pokreta Šid

Šid – Eko­lo­ški po­kret Šid do­bit­nik je pri­zna­nja za  ak­tiv­no­sti spro­ve­de­ne u ovoj go­di­ni, na kon­kur­su „Mo­je ze­le­no de­lo”  za naj­bo­lje ak­ci­je ili de­la ko­ja do­pri­no­se za­šti­ti  ži­vot­ne sre­di­ne i odr­ži­vom raz­vo­ju, ko­ji je ne­dav­no ras­pi­sao Po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat za ur­ba­ni­zam, gra­di­telj­stvo i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne.

Za nji­ho­ve idej­ne pro­jek­te pri­zna­nje im je uru­či­la po­kra­jin­ska se­kre­tar­ka za ur­ba­ni­zam, gra­di­telj­stvo i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne Du­šan­ka D. Sre­mač­ki.

Ka­ko je is­ta­kla Alek­san­dra Ne­dić, pred­sed­ni­ca Eko­lo­škog po­kre­ta Šid, ovu na­gra­du su do­bi­li za sve ak­tiv­no­sti na ure­đe­nju gra­da Ši­da u ovoj go­di­ni i eko­lo­ški ma­sken­bal, ko­ji je or­ga­ni­zo­van po­vo­dom Da­na pla­ne­te Ze­mlje.

Jedna od akcija šidskih ekologa

– To­kom ove go­di­ne čla­no­vi Eko­lo­škog po­kre­ta Šid ure­đi­va­li su svoj grad, či­sti­li grad­ske par­ko­ve, far­ba­li ogra­de, klu­pe i kan­te za sme­će, a ta­ko­đe smo do­sta ra­di­li i na oze­le­nja­va­nju Ši­da. Ovo pri­zna­nje nam mno­go zna­či jer pred­sta­vlja po­tvr­du na­šem ra­du, ali i oba­ve­zu da u na­red­nom pe­ri­o­du na­sta­vi­mo sa ova­kvim i slič­nim pro­jek­ti­ma – re­kla je pred­sed­ni­ca šid­skih eko­lo­ga Alek­san­dra Ne­dić.

S. M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: