• petak, 12. jul 2024.
Još se če­ka ku­pac
Ekonomija
0 Komentara

Još se če­ka ku­pac

2. jun 2011. godine

Brod "Banco" izgrađen lane za Belgijskog kupca

Jav­no nad­me­ta­nje za pro­da­ju Bro­do­gra­di­li­šta «Sa­va» AD u ste­ča­ju kao prav­nog li­ca, ko­jeg je or­ga­ni­zo­va­la Agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju Sr­bi­je i na­ja­vi­la za 25. maj u No­vom Sa­du, ne­će bi­ti odr­ža­no, jer ni­su is­pu­nje­ni ne­ki  bit­ni uslo­vi za odr­ža­va­nje. O ka­kvim se uslo­vi­ma kon­kret­no ra­di ne­ma zva­nič­nih in­for­ma­ci­ja, a do­sko­ra se ne­zva­nič­no go­vo­ri­lo da za­in­te­re­so­va­nih ku­pa­ca ima. Upu­će­ni tvr­de da sle­di po­na­vlja­nje od­lu­ke o jav­noj pro­da­ji uz do­no­še­nje no­ve stra­te­gi­je.

– Zbog in­te­re­so­va­nja biv­ših rad­ni­ka bro­do­gra­di­li­šta, na­kon sa­zna­nja da na­ja­vlje­na jav­na pro­da­ja  ne­će bi­ti odr­ža­na,  ob­ja­šnje­nje smo tra­ži­li u Agen­ci­ji za pri­va­ti­za­ci­ju Ode­lje­nje u No­vom Sa­du.  Re­če­no je da neo­dr­ža­a­njem za­ka­za­nog jav­nog nad­me­ta­nja sma­tra  da jav­na pro­da­ja ni­je us­pe­la – sa­zna­je­mo od Ste­va­na Ro­ma­ko­va, pred­sed­ni­ka SSS Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

Bo­lji po­zna­va­o­ci pri­li­ka i pro­pi­sa ob­ja­šnja­va­ju da je sa­da na po­te­zu Agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju ko­ja o sve­mu od­lu­ču­je, ali pod­se­ća­ju da  za jav­nu pro­da­ju ste­čaj­nog du­žni­ka kao prav­nog li­ca va­že kon­kret­ni uslo­vi ko­ji su od­lu­kom. Ot­kup  pro­daj­ne do­ku­men­ta­ci­je, upla­ta pro­pi­sa­nog de­po­zi­ta ili po­la­ga­nje ban­kar­ske ga­ran­ci­je, iz­ja­va i ugo­vo­ri sa­mo su ne­ki od tih uslo­va.

Bro­do­gra­di­li­šte «Sa­va» u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci  iz­gra­đe­no je 1919. go­di­ne, to­kom pe­ri­o­da tra­nz­i­ci­je tri pu­ta je bi­lo na auk­cij­skoj pro­da­ji ali  ne­u­spe­šno. Usle­di­la su dva ste­ča­ja. Pr­vi ste­čaj je tra­jao od ju­la 2002. do ja­nu­a­ra 2005. go­di­ne, a dru­gi je uve­den sre­di­nom av­gu­sta 2009. go­di­ne.  To­kom ste­ča­ja bro­do­gra­di­te­lji su ima­li ugo­vor­nih po­slo­va ta­ko da je bi­lo rad­no an­ga­žo­va­no oko 250 rad­ni­ka a pro­iz­ve­de­no je tri bro­da za na­ru­či­o­ce, dok su dva u to­ku pro­iz­vod­nje. Naj­vi­še za­po­sle­nih ovo bro­do­gra­di­li­šte ima­lo je do 1998. go­di­ne ka­da je tu ra­di­lo oko 600 za­po­sle­nih. Oko 220 onih rad­ni­ka ko­ji su do­če­ka­li uvo­đe­nje dru­gog ste­ča­ja ne­dav­no su ostva­ri­li 1,5 za­o­sta­lu pla­nu i do­pri­no­se iz sred­sta­va Fon­da so­li­dar­no­sti Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.

S.Đ.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: