• sreda, 4. oktobar 2023.
Oko­sni­ca pri­vred­nog raz­vo­ja
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Oko­sni­ca pri­vred­nog raz­vo­ja

17. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Pod­ruč­je  Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca  po­kri­va zna­čaj­ni deo na­se­lje­nih me­sta uz Fru­šku go­ru, ko­ja će de­lom kroz ma­ster plan, a de­lom kroz ini­ci­ja­ti­vu gra­da pro­na­ći svo­je pra­vo me­sto i put raz­vo­ja. Kul­tur­ni aspek­ti gra­da sa bo­ga­tim na­sle­đem tre­ba da bu­du je­dan od sto­že­ra raz­vo­ja tu­ri­zma, a isto ta­ko i mul­ti­funk­ci­o­nal­ne po­ljo­pri­vre­de. To zna­či ru­ral­ni raz­voj za­sno­van na or­gan­skoj po­ljo­pri­vre­di, vo­ćar­stvu i dru­gim seg­men­ti­ma – re­kao je dr Mi­ro­slav Ve­sko­vić, rek­tor Uni­ver­zi­te­ta No­vi Sad o zna­ča­ju Ma­ster pla­na odr­ži­vog raz­vo­ja Fru­ške go­re za na­še pod­ruč­je.

Sa javne rasprave

Jav­na ras­pra­va o rad­noj ver­zi­ji ovog pla­na za­vr­še­na je, a  po­sled­njoj u ni­zu do­ma­ćin je bi­la Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Sku­pu su pri­su­stvo­va­li pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­pra­ve, me­snih za­jed­ni­ca, jav­nih pred­u­ze­ća, gra­đa­ni ko­ji­ma su o rad­noj ver­zi­ji ovog pla­na, sem prof. dr Mi­ro­sla­va Ve­sko­vi­ća, go­vo­ri­li Vi­da Stoj­šić iz Po­kra­jin­skog za­vo­da za za­šti­tu pri­ro­de, dr La­zar La­zić sa Pri­rod­no ma­te­ma­tič­kog fa­kul­te­ta i dr Na­da Ko­sa­no­vić sa In­sti­tu­ta za pri­me­nu na­u­ke u po­ljo­pri­vre­di u Be­o­gra­du.

Za­me­nik pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne gra­da Zo­ran Mi­šče­vić oce­nio je da će re­a­li­za­ci­jom ma­ster pla­na Srem po­sta­ti mo­der­na re­gi­ja, a Srem­ska Mi­tro­vi­ca  br­že  re­a­li­zo­va­ti svo­je raz­voj­ne in­te­re­se. Pred­stav­ni­ci me­snih za­jed­ni­ca či­je se ka­ta­star­ske op­šti­ne «na­sla­nja­ju» na Fru­šku go­ru iz­ne­li su niz su­ge­sti­ja i pred­lo­ga sa ci­ljem da plan bu­de upot­pu­nje­ni­ji.

 

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: