• ponedeljak, 2. oktobar 2023.
Hronika | Inđija
0 Komentara

Narodna kuhinja mimo Crvenog krsta

21. april 2011. godine

Inđija – Na hit­no sa­zva­noj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj u pe­tak za­klju­če­no je da će se u ci­lju obez­be­đe­nja kon­ti­nu­i­te­ta ra­da Na­rod­ne ku­hi­nje obro­ci pri­pre­ma­ti u ku­hi­nji Pred­škol­ske usta­no­ve ”Bo­ško Bu­ha” u na­red­nih me­sec da­na dok se ne do­ne­se op­štin­ska od­lu­ka ko­jom će se re­gu­li­sa­ti pi­ta­nje ra­da Na­rod­ne ku­hi­nje. Ovo je usle­di­lo na­kon od­lu­ke uprav­nog od­bo­ra Cr­ve­nog kr­sta do­ne­te 1.apri­la da ob­u­sta­vi pri­pre­ma­nje ku­va­nih obro­ka, ka­ko sto­ji u oba­ve­šte­nju, jer ni­su u mo­guć­no­sti da obez­be­de sred­stva za pra­te­će tro­ško­ve pri­pre­me hra­ne: za­či­ne, ulje, go­ri­vo za tran­sport, pla­ta ku­va­ru. Čel­ni­ci op­šti­ne su za­me­ri­li uprav­nom od­bo­ru što ih o od­lu­ci ni­su isto­ga da­na in­for­mi­sa­li ka­ko bi pred­u­ze­li neo­p­hod­ne me­re već 4. apri­la ka­da su ko­ri­sni­ci­ma već po­de­lje­ni pa­pi­ri­ći da vi­še ne­će bi­ti ku­va­nih obro­ka. Ipak, 234 ko­ri­sni­ka Na­rod­ne ku­hi­nje ni je­dan dan ni­su osta­li bez ruč­ka jer je an­ga­žo­va­na ku­hi­nja pri De­či­jem vr­ti­ću i obez­be­đen kon­ti­nu­i­tet u po­de­li ku­va­nih obro­ka.

Sa­svim je iz­ve­sno da se rad Na­rod­ne ku­hi­nje ko­ja u op­šti­ni In­đi­ja u kon­ti­nu­i­te­tu ra­di 16 go­di­ne ne­će vi­še ve­zi­va­ti za po­slo­va­nje Cr­ve­nog kr­sta. Pla­ni­ra­na su če­ti­ri mi­li­o­na di­na­ra u bu­dže­tu op­šti­ne za rad Na­rod­ne ku­hi­nje u ovoj go­di­ni. Tu su i do­na­to­ri kao i Cr­ve­ni krst Sr­bi­je ko­ji obez­be­đu­ju na­mir­ni­ce za pri­pre­ma­nje ku­va­nih obro­ka za naj­si­ro­ma­šni­je su­gra­đa­ne.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: