Di­vlje de­po­ni­je i ba­šten­sko sme­će

Iako in­đij­ski „Ko­mu­na­lac“ va­ži za jed­no od naj­bo­ljih ko­mu­nal­nih pred­u­ze­ća u re­gi­o­nu, po re­či­ma di­rek­to­ra Slav­ka Pu­va­če, na­la­ze se u ne­za­vid­nom fi­nan­sij­skom po­lo­ža­ju. Je­dan od glav­nih raz­lo­ga je što im

Me­ra kva­li­te­ta zdrav­stve­nih uslu­ga

Dom zdra­vlja „Dr Mi­lo­rad Mi­ka Pa­vlo­vić“ In­đi­ja je od stra­ne Mi­ni­star­stva zdra­vlja i In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje „Ba­tut“ pro­gla­šen za naj­bo­lji dom zdra­vlja u Sr­bi­ji za 2010. go­di­nu u ka­te­go­ri­ji

Za­jed­nič­ki in­te­res bo­lja In­đi­ja

Obe­le­ža­va­nje Da­na oslo­bo­đe­nja In­đi­je, 22. ok­to­bar, upri­li­če­no je u pe­tak i su­bo­tu. Bi­la je to pri­li­ka da se u pri­su­stvu broj­nih sa­ra­da­ni­ka sve­ča­no otvo­ri nov po­slov­ni pro­stor Di­rek­ci­je za iz­grad­nju

Nad­le­žnost „In­ga­sa“ sa­mo do se­ta

Se­zo­na gre­ja­nja je po­če­la sa njom i pro­ble­mi kod jed­nog bro­ja ko­ri­sni­ka ga­sa za za­gre­va­nje pro­sto­ri­ja. Na­i­me, dav­no je In­đi­ja ga­si­fi­ko­va­na pa su ko­tlo­vi i pe­ći za cen­tral­no gre­ja­nje zre­lin

Tu­ri­stič­ka de­sti­na­ci­ja

Za­po­sle­ni u Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji op­šti­ne In­đi­ja su pro­šlog če­tvrt­ka pro­mo­vi­sa­li ''Sta­ri Slan­ka­men kroz ve­ko­ve'' kao za­ni­mlji­vu tu­ri­stič­ku de­sti­na­ci­ju ko­ja se po mno­go če­mu raz­li­ku­je od osta­lih na­se­lje­nih me­sta na oba­li

Ru­si i Ame­ri raz­bi­ja­ju be­ton

Jed­na, je­din­stve­na ma­ši­na u Evro­pi i jed­na od tri u sve­tu ko­ja raz­bi­ja de­be­le slo­je­ve be­to­na pu­tem vi­so­kih fre­kven­ci­ja, iz Ru­si­je je kra­jem sep­tem­bra sti­gla na sta­ri put Be­o­grad –

Ostva­re­nje bu­dže­ta 55 od­sto

Na po­sled­njoj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj pro­šle sre­de, pred­se­da­vao Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne, raz­ma­tra­no je iz­vr­še­nje bu­dže­ta za pr­vih šest me­se­ci ove go­di­ne. Evi­dent­no je da i da­lje manj­ka

Bo­lje spro­vo­di­ti pro­gram ne­go pla­ća­ti od­šte­te

<strong> Inđija - </strong>Na uli­ca­ma ih ima stal­no, ma­nje ili vi­še. Do­la­zi je­sen, vi­ken­da­ši se vra­ća­ju ku­ća­ma pa je za oče­ki­va­ti da ih i u ata­ri­ma bu­de vi­še. Pas na uli­ci,