• nedelja, 19. maj 2024.
Svir­ka pod ve­drim ne­bom
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Svir­ka pod ve­drim ne­bom

12. jul 2011. godine

Pro­te­klog vi­ken­da Mi­trov­ča­ni su po­ka­za­li da su od­lič­ni do­ma­ći­ni i da ima­ju slu­ha za do­bru mu­zi­ku.

Mitrovački bend "Šok soba"

U pe­tak i su­bo­tu odr­žan je, na Grad­skom tr­gu, dru­gi “Enter Mu­sic Fest”. Reč je o mu­zič­kom fe­sti­va­lu ko­ji pru­ža šan­su mla­dim, ne­a­fir­mi­sa­nim ben­do­vi­ma da se pred­sta­ve ši­roj pu­bli­ci. Pod ve­drim ne­bom po­se­ti­o­ci Fe­sti­va­la su mo­gli ču­ti raz­ne rit­mo­ve – od la­ga­nog pop-ro­ka, pre­ko pan­ka, hip-ho­pa, pa sve do me­ta­la i elek­tron­ske mu­zi­ke.

“Enter Mu­sic Fest” or­ga­ni­zo­vao je Omla­din­ski klub Srem­ske Mi­tro­vi­ce, u sa­rad­nji sa Kan­ce­la­ri­jom za mla­de i Eko­lo­škim klu­bom. Sred­stva za re­a­li­za­ci­ju Fe­sti­va­la obez­be­đe­na su od stra­ne Me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je za mi­gra­ci­je i Grad­ske upra­ve.

Pred­sed­nik Skup­šti­ne Gra­da, Alek­san­dar Pro­da­no­vić, otvo­rio je “Enter Mu­sic Fest” sle­de­ćim re­či­ma:

– Vre­di ula­ga­ti u ova­kvu mu­zi­ku, a mi smo tu da ide­je mla­dih, ta­len­to­va­nih lju­di bu­du re­a­li­zo­va­ne!

On je po­ru­čio ben­do­vi­ma da ve­ru­ju u se­be jer će je­di­no ta­ko ostva­ri­ti svo­je sno­ve, dok je pu­bli­ci po­že­leo do­bar pro­vod i uži­va­nje u kva­li­tet­noj svir­ci.

Ženski pop-rok sastav "Young stars"

Ko­or­di­na­tor mi­tro­vač­ke Kan­ce­la­ri­je za mla­de, Mi­lo­rad Po­pa­dić, re­kao je da su go­sti za­do­volj­ni or­ga­ni­za­ci­jom, sme­šta­jem i bi­nom. Po nje­go­vim re­či­ma, oče­ki­va­nja  or­ga­ni­za­to­ra, iz­vo­đa­ča i pu­bli­ke su vi­še ne­go oprav­da­na.

– Na­dam se da će “Enter Mu­sic Fest” po­sta­ti pre­po­zna­tljiv mi­tro­vač­ki kul­tur­ni do­ga­đaj i da će iz go­di­ne u go­di­nu bi­ti sve bo­lji – iz­ja­vio je Jo­van Ko­va­čić, pred­sed­nik Omla­din­skog klu­ba Gra­da.

Pro­gram je vo­dio Sr­đan Ala­tić, glu­mac i stend-ap ko­mi­čar, ša­lji­vo na­ja­vlju­ju­ći iz­vo­đa­če.

U pe­tak, pr­ve ve­če­ri Fe­sti­va­la, po­red mi­tro­vač­kih, na­stu­pi­li su i ben­do­vi iz Lo­zni­ce, Ši­da i Re­pu­bli­ke Srp­ske. Fe­sti­val je otvo­rio žen­ski pop-rok sa­stav “Young Stars”.

– Čast nam je što pr­ve na­stu­pa­mo. Mi smo mla­da gru­pa i po go­di­na­ma čla­no­va i po po­sto­ja­nju, jer smo se oku­pi­le tek pre dve ne­de­lje. Sve smo uče­ni­ce Mu­zič­ke ško­le “Pe­tar Kran­če­vić”- ka­za­la je Isi­do­ra Sku­ra­to­vić, vo­kal i kla­vi­ja­tu­re.

Po re­či­ma To­do­ra Mar­ti­no­vi­ća, čla­na mi­tro­vač­kog hip-hop sa­sta­va “Def 22”, ne mo­že sva­ko da se ba­vi hip-ho­pom jer

ni­je do­volj­no sa­mo “skle­pa­ti” ri­me, već je po­treb­no ose­ća­ti ri­tam i sla­ti pe­smom ja­ku i ja­snu po­ru­ku.

Oko po­no­ći je, bo­ga­mi, go­re­lo i po­ja­ča­lo. Ni­je još utvr­đe­no da li je do­šlo do krat­kog spo­ja ili je šid­ski bend “Pu­trid Blood” stvar­no “pr­žio”. Sre­ćom, kvar je br­zo sa­ni­ran, te je svir­ka na­sta­vlje­na.

Naj­ve­ći apla­uz po­brao je mi­tro­vač­ki bend “Shej­di Kruu”, ko­ji je za­gre­jao at­mos­fe­ru i pu­bli­ku na­veo na šut­ku.

Pank-rok bend “Lju­bi­te­lja do­sa­de” do­šli su iz Re­pu­bli­ke Srp­ske i ni­su se po­ka­ja­li, a za “Enter Mu­sic Fest” sa­zna­li su pu­tem in­ter­ne­ta.

Dru­ge ve­če­ri Fe­sti­va­la na­stu­pi­li su ben­do­vi iz Iri­ga, Ru­me, Sta­re Pa­zo­ve, Šap­ca, No­vog Sa­da i Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

– Za po­hva­lu su grad­ska de­ša­va­nja po­put ovog. Mi­slim da bi bi­lo još bo­lje da je Fe­sti­val tak­mi­čar­skog ka­rak­te­ra, to bi do­dat­no sti­mu­li­sa­lo iz­vo­đa­če – re­kla je stu­dent­ki­nja Ma­ri­na Zo­ra­no­vić, ko­ja je, sa mom­kom, uži­va­la u svir­ci.

Ne­ki su pre­le­te­li oke­an i do­šli čak sa dru­gog kon­ti­nen­ta da bi uče­stvo­va­li na Fe­sti­va­lu, po­put Ste­fa­na Jev­ti­ća, front­me­na ša­bač­kog me­tal ben­da “Message of De­struc­tion”.

Sve u sve­mu, “Enter Mu­sic Fest”  bio je do­bro raz­mr­da­va­nje omla­di­ne pred let­nju se­zo­nu.

I. Zo­ra­no­vić

fo­to: M. Mi­le­u­snić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: