• četvrtak, 30. novembar 2023.
Da li je vi­še – ma­nje?
Politika
0 Komentara

Da li je vi­še – ma­nje?

19. jul 2011. godine

Todor Kuzmančević: Budžet veći za 300 miliona dinara

Sremska Mitrovica – Usva­ja­nje iz­me­na Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, pre­ma re­či­ma To­do­ra Ku­zman­če­vi­ća, pred­sed­ni­ka Grad­skog od­bo­ra G 17 plus, ko­ja je i čla­ni­ca Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je, pred­sta­vlja po­be­du gra­đa­na ko­ji su po­dr­ža­li pe­ti­ci­ju URS-a za de­cen­tra­li­za­ci­ju, a do sa­da ni­jed­na ini­ci­ja­ti­va ko­ju su po­kre­nu­li gra­đa­ni ni­je ova­ko br­zo po­če­la da se re­a­li­zu­je.  -Usva­ja­nje ovog za­ko­na je pr­vi i naj­va­žni­ji ko­rak ka de­cen­tra­li­za­ci­ji, jer će omo­gu­ći­ti ve­ću fi­nan­sij­sku sa­mo­stal­nost lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va u od­no­su na re­pu­blič­ku vlast, iako još uvek ima mno­go po­sla u tom pro­ce­su, iz­ja­vio je no­vi­na­ri­ma Ku­zman­če­vić. On ka­že da je pri­ku­plje­no po­la mi­li­o­na pot­pi­sa, i za­to po­seb­nu za­hval­nost upu­ću­je i Mi­trov­ča­ni­ma ko­ji su pot­pi­sa­li ovu na­rod­nu pe­ti­ci­ju i na taj na­čin po­dr­ža­li ini­ci­ja­ti­vu URS-a, a njih je 8.158 u naj­ve­ćem srem­skom gra­du.

 

-Ve­li­ku šan­su usva­ja­njem ovog za­ko­na do­bi­ja naš grad. Već od 1.ok­to­bra lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma će osta­ja­ti 80 od­sto od po­re­za na pla­te, ume­sto do­sa­da­šnjih 40 od­sto, pro­me­nje­na je struk­tu­ra tran­sfer­nih sred­sta­va i uve­den tran­sfer so­li­dar­no­sti. Ta­ko, za­hva­lju­ju­ći iz­me­na­ma za­ko­na, bu­džet Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca bi­će ve­ći za oko 300 mi­li­o­na di­na­ra. Ta­ko­đe, pri­me­na ovog za­ko­na omo­gu­ći­će da se bu­džet bo­lje pla­ni­ra, jer će lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve tač­no zna­ti šta im pri­pa­da i ne­će za­vi­si­ti od mi­lo­sti­nje cen­tral­ne vla­sti, re­kao je To­dor Ku­zman­če­vić i iz­ra­zio ža­lje­nje što ov­da­šnja lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ni­je pre­po­zna­la va­žnost ovog za­ko­na i što ni­je da­la di­rekt­nu po­dr­šku ini­ci­ja­ti­vi URS-a, kao što su to uči­ni­li Kra­gu­je­vac, Le­sko­vac, Tr­ste­nik, Alek­san­dro­vac…

Branislav Nedimović: Više može da bude i manje

S dru­ge stra­ne, gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić ko­men­ta­ri­šu­ći be­ne­fi­te od pri­me­ne ovog ovog za­ko­na ka­že da za­vi­si s ko­je stra­ne se po­sma­tra ce­la ova pri­ča. – Po no­vom za­ko­nu ko­jim je de­fi­ni­sa­no fi­nan­si­ra­nje lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, pro­jek­ti ko­ji se mo­gu fi­nan­si­ra­ti iz tih sred­sta­va su pro­jek­ti ko­ji su ve­za­ni za lo­kal­nu in­fra­struk­tu­ru i ve­ro­vat­no se za lo­kal­ne pro­jek­te ne­će mo­ći kao do sa­da po­vla­či­ti sred­stva iz re­pu­blič­kih fon­do­va, ne­go će ova sred­stva bi­ti is­klju­či­vo na­me­nje­na za to. Srem­ska Mi­tro­vi­ca je do sa­da bar du­plo vi­še sred­sta­va po­vla­či­la kroz te fon­do­ve i kroz raz­li­či­te pro­jek­te, ko­ji­ma sa­da naj­ve­ro­vat­ni­je ne­će ima­ti pri­stup. Ta­ko da na ovaj na­čin ja ne vi­dim da se išta spek­ta­ku­lar­no na­bo­lje de­si­lo u po­gle­du fi­nan­si­ra­nja lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, na­vo­di gra­do­na­čel­nik, uz opa­sku da će u onim sre­di­na­ma ko­je ni­su kon­ku­ri­sa­le svo­jim pro­jek­ti­ma kod Po­kra­ji­ne i Re­pu­bli­ke, ta sred­stva zna­či­ti ve­ći bu­džet.

Pre­ma nje­go­vim na­vo­di­ma ov­de je reč o iz­no­su ko­ji se pro­ce­nju­je na oko 380 mi­li­o­na di­na­ra na go­di­šnjem ni­vou, ali on pod­se­ća da je od lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve uze­to mno­go vi­še u pro­te­kle tri go­di­ne i on­da se mo­že po­sta­vi­ti pi­ta­nje ko­li­ko pa­ra se za sve ovo vre­me du­gu­je lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma, ko­li­ko pro­je­ka­ta za to vre­me ni­je re­a­li­zo­va­no i da li će lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve uop­šte mo­ći svo­jim lo­kal­nim pro­jek­ti­ma da kon­ku­ri­šu na dru­gim me­sti­ma. – Ako bu­de ova­ko, ka­ko je na­ja­vlje­no, da se lo­kal­ni pro­jek­ti ne­će mo­ći fi­nan­si­ra­ti iz dru­gih iz­vo­ra, ja mi­slim da će Srem­ska Mi­tro­vi­ca za­pra­vo ima­ti ma­nje pa­ra ne­go što je ima­la do ovih go­di­na.

U pri­log ovih tvrd­nji Ne­di­mo­vić ka­že da je Grad do sa­da po­vla­čio ve­li­ka sred­stva iz Po­kra­ji­ne i Re­pu­bli­ke za zna­čaj­ne in­fra­struk­tur­ne ra­do­ve.

– Za­vi­sno do go­di­ne do go­di­ne, Grad je iz raz­li­či­tih iz­vo­ra, NIP ili Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja Voj­vo­di­ne, go­di­šnje po­vla­čio sred­stva ko­ja su se kre­ta­la u ra­spo­nu od 400 mi­li­o­na di­na­ra u naj­lo­ši­jim go­di­na­ma, do 1,5 mi­li­jar­di u naj­bo­ljim go­di­na­ma. Naj­bo­lje je bi­lo 2007. i 2008. go­di­ne. Na­rav­no, ka­ko se kri­za ši­ri­la, ta­ko su se ta sred­stva sma­nji­va­la, ka­že pr­vi čo­vek Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

U su­šti­ni, Ne­di­mo­vić be­ne­fit za Grad od ovog za­ko­na vi­di je­di­no uko­li­ko lo­ka­la­nim sa­mo­u­pra­va­ma i da­lje bu­de omo­gu­će­no da ko­ri­ste fon­dov­ska sred­stva, ili iz dru­gih re­pu­blič­kih i po­kra­jin­skoh iz­vo­ra.-Zna­či, ako bu­de­mo ima­li mo­guć­nost pri­stu­pa, on­da je to plus, ali ka­ko ja ču­jem, to baš ne­će bi­ti ta­ko i mi­slim da će Mi­tro­vi­ca do­bi­ti ma­nje sred­sta­va.

J.Zur­ko­vić

Ž.Ne­go­va­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: