• ponedeljak, 22. jul 2024.
Oču­va­na i pod­mla­đe­na stran­ka
Politika
0 Komentara

Oču­va­na i pod­mla­đe­na stran­ka

14. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – No­vi pred­sed­nik Grad­ske or­ga­ni­za­ci­je So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je je dr Mi­lan  Lat­ko­vić, po­zna­ti hi­rurg i du­go­go­di­šnji ak­ti­vi­sta SPS-a. Iza­bran je i no­vi Grad­ski odo­bor SPS-a od 45 čla­no­va, a u Po­kra­jin­ski od­bor SPS-a mi­tro­vač­ki so­ci­ja­li­sti su iza­bra­li Ma­ju Pa­vić, iz re­da mla­dih so­ci­ja­li­sta i Mi­len­ka Ko­va­če­vi­ća.

Ove od­lu­ke do­ne­lo je 115 de­le­ga­ta iz 35 me­snih or­ga­ni­za­ci­ja SPS-a, ko­je oku­plja­ju oko 2.000 čla­no­va, me­đu ko­ji­ma je sve vi­še mla­dih.

Izborna konferencija mitrovačkih socijalista

Re­dov­noj kon­fe­ren­ci­ji Grad­ske or­ga­ni­za­ci­je SPS-a, ko­ja je odr­ža­na pro­te­kle su­bo­te pri­su­stvo­va­li su  Žar­ko Ob­ra­do­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka Glav­nog od­bo­ra SPS-a, Du­šan Ba­ja­to­vić, pred­sed­nik Po­kra­jin­skog od­bo­ra par­ti­je, pred­sed­ni­ci op­štin­skih or­ga­ni­za­ci­ja iz srem­skih op­šti­na i kao go­sti pred­stav­ni­ci Op­štin­skog od­bo­ra Je­din­stve­ne Sr­bi­je, iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

U uvod­nom iz­la­ga­nju Va­sa Da­mja­no­vić, do­sa­da­šnji pred­sed­nik Grad­skog od­bo­ra na­gla­sio je da je mi­tro­vač­ka or­ga­ni­za­ci­ja SPS-a u pret­hod­nih de­set go­di­na pro­šla kroz ve­o­ma te­žak pe­ri­od, da je na­i­la­zi­la na bor­jna is­ku­še­nja, od  na­pa­da na se­di­šte stran­ke 24. de­cem­bra 2000. go­di­ne, do pret­nji i uce­na po­je­din­ci­ma, me­đu­tim, ka­ko je is­ta­kao Da­mja­no­vić či­tav ovaj pe­ri­od pro­šao je u oču­va­nju par­tij­ske in­fra­struk­tu­re, u oku­plja­nju član­stva, stal­nim ra­dom me­đu mla­di­ma, pa se sa­da mo­že i slo­bod­no re­ći da je par­ti­ja znat­no pod­mla­đe­na i ak­ci­o­no ospo­so­blje­na da u na­red­nom pe­ri­o­du bu­de zna­ča­jan fak­tor u po­li­tič­kom ži­vo­tu  gra­da, da bra­ni i re­a­li­zu­je ide­je le­vi­ce, ide­je so­ci­jal­ne prav­de, da se bo­ri za bo­lje uslo­ve ži­vo­ta za sve gra­đa­ne.

Ba­ja­to­vić je odao pri­zna­nje do­sa­da­šnjem ru­ko­vod­stvu i na­gla­sio da je us­pe­lo, u ve­o­ma te­škim uslo­vi­ma, da oču­va je­din­stvo par­ti­je, da ne iz­gu­bi član­stvo i po­red svih pri­ti­sa­ka i pre­vi­ra­nja u posldnjih de­set go­di­na, ko­ja ni­su ni­ka­ko išla na ru­ku so­ci­ja­li­sti­ma. Is­ta­kao je i da je So­ci­ja­li­stič­ka par­ti­ja Sr­bi­je na no­vom kur­su, da je mo­der­na par­ti­ja le­vi­ce i da da­nas, svi oni ko­ji su ovu par­ti­ju ospo­ra­va­li, že­le da s njom sa­ra­đu­ju.

Žar­ko Ob­ra­do­vić je za­do­vo­ljan je­din­stvom is­ka­za­nim na ovoj kon­fe­ren­ci­ji, gde su de­le­ga­ti iz me­snih kon­fe­ren­ci­ja jed­no­gla­sno iza­bra­li no­ve or­ga­ne i ru­ko­vod­stvo  Grad­ske or­ga­ni­za­ci­je, što je, ka­ko je re­kao, do­bar po­ka­za­telj da je do­sa­da­šnje ru­ko­vod­stvo ra­di­lo i ura­di­lo mno­go na kon­so­li­da­ci­ji op­štin­ske or­ga­ni­za­ci­je SPS-a u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.

J. S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: