• Tuesday, 6. June 2023.
Kultura

U znaku stare Rume

14. April 2011. godine

Po­zna­ti rum­ski hro­ni­čar i pu­bli­ci­sta Ha­dži Bo­ži­dar Pa­u­ko­vić (1935), ko­ji se sko­ro po­la ve­ka ba­vi do­ku­men­ta­ri­stič­kim ra­dom, pred­sta­vio je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci deo svog bo­ga­tog…

Stihovi Nedeljka Terzića

14. April 2011. godine

Pi­sci Ge­org Hart­man i Kla­u­di­ja Bre­feld sa­sta­vlja­či su no­ve An­to­lo­gi­je ha­i­ku po­e­zi­je Ne­mač­ke ko­ja je ob­ja­vlje­na u Frank­fur­tu na Maj­ni i u ko­joj je za­stu­plje­no…

Papir povezao Japan i Srem

13. April 2011. godine

Umet­nost vre­di sa­mo ono­li­ko ko­li­ko nam go­vo­ri – jed­nom je re­kao Ka­ku­zo Oka­ku­ra. A ori­ga­mi pu­no go­vo­ri, i pu­no pru­ža. U tač­nost go­re iz­re­če­nih mi­sli…

Šta sanjam i mislim, čemu se nadam

13. April 2011. godine

Sremska Mitrovica – Po­volj­no je, tek, jed­no­stav­no re­ći – iz­la­že Šte­fi­ca, pa da sva­ki lju­bi­telj sli­kar­stva ko­ji, ma­kar i po­vre­me­no, pra­ti srem­sko­mi­tro­vač­ka i srem­ska li­kov­na…

Znanje je moć

12. April 2011. godine

Sremska Mitrovica – Večeras je u Carskoj palati, povodom 173. rođendana Mitrovačke Gimnazije, održana svečanost pod nazivom “SCIENTIA IPSA POTESTAS EST” (Znanje je moć). Gimnazijalci…

Ve­li­ki va­jar to ne za­slu­žu­je

11. April 2011. godine

  Pre osvr­ta na jed­nu obes­hra­bru­ju­ću no­vin­sku vest, pod­se­ća­mo se bi­o­gra­fi­je po­ma­lo za­bo­ra­vlje­nog srp­skog li­kov­nog ve­li­ka­na, po­ni­klog u rav­no­me Sre­mu. Sko­ro je ne­mo­gu­će raz­dvo­ji­ti su­mor­ni,…

Prodajna izložba u galeriji

11. April 2011. godine

Sremska Mitrovica-U Galeriji “Lazar Vozarević” otvorena je prodajna izložba umetničkih dela  Humanitarnog fonda “Sveti Nikola”, čiji je osnivač  dizajner dvorskog i crkvenog mobilijara Dušan Milisavljević…

Bogdan Diklić, “O glumi bez glume”

8. April 2011. godine

Sremska Mitrovica – Ma­lo ali oda­bra­no dru­štvo oku­pi­lo se 18. mar­ta u srem­sko­mi­tro­vač­kom klu­bu „Oko”, gde je Bog­dan Di­klić, po­zna­ti i is­ku­sni glu­mac i, ka­ko za…

Novi praznik poezije

8. April 2011. godine

Inđija – Po de­ve­ti put In­đi­ja je u to­pli za­gr­ljaj pri­hva­ti­la pe­sni­ke bo­e­me ka­ko iz Sr­bi­je, ta­ko i iz Ho­lan­di­je, Ne­mač­ke, Švaj­car­ske, Slo­ve­ni­je, Hr­vat­ske, Re­pu­bli­ke Srp­ske,…

Vojvodina kakvu volimo

8. April 2011. godine

Sremska Mitovica – Do­volj­no je na­pi­sa­ti sa­mo Sa­va Stoj­kov, pa da lju­bi­te­lji li­kov­ne umet­no­sti shva­te o ko­me se ra­di i o če­mu je reč. Na­i­me, naj­ve­ći…