• nedelja, 5. februar 2023.
Kultura

Ponos grada i Sremske eparhije

27. maj 2011. godine

Sremski Karlovci – Neposredno pošto je u staroj Sabornoj crkvi, 1758, rukopoložio Dositeja Obradovića za jerođakona, mitropolit Pavle Nenadović je odlučio da se sruši postojeći…

Po­be­di­la “Vas­kr­šnja mo­li­tva” iz Ši­da

25. maj 2011. godine

Inđija – Struč­ni ži­ri je po­zo­ri­šnu pred­sta­vu ‘’Vas­kr­šnja mo­li­tva’’ auto­ra Velj­ka Vi­ra­ča u re­ži­ji Sne­ža­ne Ma­rić i Dra­ga­ne Ba­bić, u iz­vo­đe­nju uče­ni­ka OŠ ‘’Srem­ski front’’…

Gla­di­ja­to­ri, me­do­vi­na i vi­no

25. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – U ovo­go­di­šnjoj No­ći mu­ze­ja u Car­skoj pa­la­ti glav­nu atrak­ci­ju pred­sta­vlja­le su bor­be gla­di­ja­to­ra, ko­je su za Mi­trov­ča­ne upri­li­či­li mom­ci iz Udru­že­nja „Zlat­ni…

Pri­ča o ži­vo­tu u ma­ha­li

25. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Ne­dav­no je u Po­zo­ri­štu “Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić” iz­ve­de­na pred­sta­va “Žr­tve lju­ba­vi”, u ko­joj igra­ju glum­ci ama­te­ri (mla­di Ro­mi i ra­se­lje­na li­ca sa ju­ga…

Stari dvorac ponuđen u zakup

20. maj 2011. godine

Beočin – Opštinska uprava Beočina je, prošle srede, objavila javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup objekta Stari dvorac, što je jedan od…

Knjiga o gradu koji se voli

19. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Nizu mnogobrojnih autora koji su objavljivali radove o ovom gradu pridružio se još jedan uporni istraživač i hroničar, novinar po vokaciji, a…

Ve­če iz­vor­ne na­rod­ne mu­zi­ke

18. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – «Ja sam sre­la kog sam vo­le­la» na­ziv je kon­cer­ta iz­vor­ne na­rod­ne mu­zi­ke ko­ji je or­ga­ni­zo­vao Cen­tar za kul­tu­ru «Sir­mi­ju­mart», a odr­žan je…

Vez kao deo srem­ske ba­šti­ne

18. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Iz­lo­žba “Vez na tek­stil­nim pred­me­ti­ma iz et­no­graf­ske zbir­ke Mu­ze­ja Sre­ma”, ko­ju pra­ti iz­u­zet­no kva­li­te­tan ka­ta­log sa struč­nim pri­lo­zi­ma, re­pro­duk­ci­ja­ma, opi­si­ma pred­sta­vlje­nih eks­po­na­ta…

Dani slovenske pismenosti

18. maj 2011. godine

Ruma – U organizaciji Gradske biblioteke „Atanasije Stojković“, a pod pokroviteljstvom Opštine Ruma, ovaj grad će od 21. do 27. maja biti domaćin jedinstvene kulturne…

Naj­lep­ša pe­snič­ka knji­ga o Sre­mu

17. maj 2011. godine

Pro­či­tao sam naj­lep­šu pe­snič­ku knji­gu o Sre­mu. To je knji­ga Slo­bo­da­na Zu­ba­no­vi­ća U tri i de­set za Ru­mu. Ni­je uobi­ča­je­no na ova­kav na­čin za­po­če­ti kri­tič­ki…