• ponedeljak, 29. novembar 2021.
Kultura

Damari pesničkih duša

8. april 2011. godine

Beočin – Kul­tur­no-umet­nič­ko dru­štvo “Bri­le” u Be­o­či­nu, za­pra­vo čla­no­vi nje­go­vog knji­žev­nog klu­ba, pred­sta­vi­li su jav­no­sti svoj pe­ti po re­du zbor­nik sti­ho­va, po­et­sku pa­no­ra­mu pod na­slo­vom Da­ma­ri…

Stecište kulturnog života

7. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Ma­da po­zo­ri­šte u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci da­ti­ra još iz pr­ve po­lo­vi­ne 19. ve­ka pro­fe­si­o­nal­no je for­mi­ra­no tek po­sle Dru­gog svet­skog ra­ta, ka­da je…

Izložba slika Evice Nikšić

7. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Juče je u Klubu “Sremskih novina” otvorena izložba slika Evice Nikšić, pod nazivom Deja vu. Izložbu je otvorio Zlatko Zrilić, direktor marketinga…

Proglašena tri laureata

6. april 2011. godine

  Sremska Mitrovica – Mom­či­lo To­mić iz ša­bač­ke Mu­zič­ke ško­le “Mi­haj­lo Vuk­dra­go­vić” u kla­si Go­a­re La­zić, la­u­re­at je Pr­vog fe­sti­va­la pi­ja­ni­zma odr­ža­nog u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci…

1 120 121 122