• utorak, 7. decembar 2021.
Kultura

Dani slovenske pismenosti

18. maj 2011. godine

Ruma – U organizaciji Gradske biblioteke „Atanasije Stojković“, a pod pokroviteljstvom Opštine Ruma, ovaj grad će od 21. do 27. maja biti domaćin jedinstvene kulturne…

Naj­lep­ša pe­snič­ka knji­ga o Sre­mu

17. maj 2011. godine

Pro­či­tao sam naj­lep­šu pe­snič­ku knji­gu o Sre­mu. To je knji­ga Slo­bo­da­na Zu­ba­no­vi­ća U tri i de­set za Ru­mu. Ni­je uobi­ča­je­no na ova­kav na­čin za­po­če­ti kri­tič­ki…

“La­kom ko­nji­com” do tri­jum­fa

17. maj 2011. godine

Ruma – Ka­da je po­čet­kom ovog pro­le­ća rum­skom GTO ”Bran­ko Ra­di­če­vić” sti­gao po­ziv za na­stup na pre­sti­žnom evrop­skom fe­sti­va­lu u Bel­gi­ji, isti onaj na ko­me…

Noć u Muzeju Srema

17. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Dve stalne, dve tematske izlozbe i tri radionice koje je Muzej Srema organizovao u sklopu obeležavanja manifestacije “Noć muzeja”, prema prvim procenama,…

Plu­ra­li­zam sti­lo­va, te­ma i ide­ja

17. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Iz­lo­žba sli­ka, cr­te­ža i skulp­tu­ra Udru­že­nja li­kov­nih umet­ni­ka Sir­mi­jum otvo­re­na je pro­te­kle sre­de, 4. ma­ja, u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u Ga­le­ri­ji “La­zar Vo­za­re­vić”….

Skulp­tu­re is­pred ate­ljea

17. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Mla­di aka­dem­ski va­jar Pre­drag Ko­va­čić (1985) iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, u okvi­ru ma­ni­fe­sta­ci­je “Noć otvo­re­nih ate­ljea”, 30. apri­la, po­klo­nio je svo­joj uli­ci i…

Za moju i tvoju dušu

16. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Grad je dobio još jedan prelep galerijski prostor. Za to se pobrinula ovdašnja ugledna sugradjanka Mirjana Štrbac, koja je deo svog stambenog…

Vez kao deo sremske baštine

6. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Izložba “Vez na tekstilnim predmetima iz etnografske zbirke Muzeja Srema”, koju prati izuzetno kvalitetan katalog sa stručnim prilozima, reprodukcijama, opisima predstavljenih predmeta…

U znaku igara i znanja

6. maj 2011. godine

Mi­tro­vač­ka gim­na­zi­ja upra­vo obe­le­ža­va 173-go­di­šnji­cu  po­sto­ja­nja. Tim po­vo­dom, 12. apri­la, na Dan ško­le, odr­ža­ne su dve ak­tiv­no­sti – u pre­po­dnev­nim ča­so­vi­ma, na grad­skom tr­gu, or­ga­ni­zo­va­ne…

Obnova spomenika Presvetog Trojstva

6. maj 2011. godine

Za­vod za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pre ne­ko­li­ko me­se­ci je do­bio zah­tev iz ov­da­šnjeg Ri­mo­ka­to­lič­kog žup­nog ure­da Sv. Di­mi­tri­ja đa­ko­na i mu­če­ni­ka, a…