• sreda, 27. oktobar 2021.
Kultura

U znaku džeza i bluza

21. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Pro­te­kli vi­kend u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci bio je u zna­ku dže­za i blu­za, a po­što­va­o­ci ovih mu­zič­kih sti­lo­va mo­gli su dve ve­če­ri da…

Smatraju se pravim Sremcima

21. april 2011. godine

Bežanija – Sremsko selo Bežanija, danas mesna zajednica u sastavu opštine Novi Beograd, iduće godine će obeležiti pola milenijuma svoga postojanja. Zapravo, pre skoro 500…

Muzika spaja ljude

14. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – U okviru projekta “Na Drini ćuprija”  sinoć su  se u Carskoj palati publici predstavili Kraljevski gudači “Svetog Đorđa” i Pjevačko društvo “Srbadija”…

Crteži šidskog umetnika u Njujorku

14. april 2011. godine

Novi Sad – Njujork – Nizom prigodnih manifestacija, u zemlji i inostranstvu se obeležava 90 godina od rodjenja Dimitrija Miće Bašičevića (1921 – 1987), Šidjanina,…

Pokloni Bosilju i njegovom gradu

14. april 2011. godine

Šid – Po­se­ti­o­ci Mu­ze­ja na­iv­ne umet­no­sti “Ili­ja­num” u Ši­du mo­gli su, od 11. do 25. mar­ta, da po­gle­da­ju jed­nu iz­u­zet­nu iz­lo­žbu pod na­zi­vom Na­ši stran­ci,…

U znaku stare Rume

14. april 2011. godine

Po­zna­ti rum­ski hro­ni­čar i pu­bli­ci­sta Ha­dži Bo­ži­dar Pa­u­ko­vić (1935), ko­ji se sko­ro po­la ve­ka ba­vi do­ku­men­ta­ri­stič­kim ra­dom, pred­sta­vio je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci deo svog bo­ga­tog…

Stihovi Nedeljka Terzića

14. april 2011. godine

Pi­sci Ge­org Hart­man i Kla­u­di­ja Bre­feld sa­sta­vlja­či su no­ve An­to­lo­gi­je ha­i­ku po­e­zi­je Ne­mač­ke ko­ja je ob­ja­vlje­na u Frank­fur­tu na Maj­ni i u ko­joj je za­stu­plje­no…

Papir povezao Japan i Srem

13. april 2011. godine

Umet­nost vre­di sa­mo ono­li­ko ko­li­ko nam go­vo­ri – jed­nom je re­kao Ka­ku­zo Oka­ku­ra. A ori­ga­mi pu­no go­vo­ri, i pu­no pru­ža. U tač­nost go­re iz­re­če­nih mi­sli…

Šta sanjam i mislim, čemu se nadam

13. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Po­volj­no je, tek, jed­no­stav­no re­ći – iz­la­že Šte­fi­ca, pa da sva­ki lju­bi­telj sli­kar­stva ko­ji, ma­kar i po­vre­me­no, pra­ti srem­sko­mi­tro­vač­ka i srem­ska li­kov­na…

Znanje je moć

12. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Večeras je u Carskoj palati, povodom 173. rođendana Mitrovačke Gimnazije, održana svečanost pod nazivom “SCIENTIA IPSA POTESTAS EST” (Znanje je moć). Gimnazijalci…