• ponedeljak, 29. novembar 2021.
Kultura

Mi­ris dal­ma­tin­skog za­vi­ča­ja

2. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Sa­da već Mi­trov­čan­ka (u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ži­vi od 1995), Jo­va­na­ka Je­ji­na (1960), ro­dom iz Dal­ma­ci­je, iz Or­li­ća kod Kni­na, iako po stru­ci…

Sti­ho­vi­ma “okre­či­li” ško­lu

2. jun 2011. godine

Pećinci – Ve­ro­u­či­telj u pe­ći­nač­koj Osnov­noj ško­li “Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja” Mi­loš Jef­tić i nje­go­vi đa­ci, ne­ki od njih već i sred­njo­škol­ci, ne­dav­no su ostva­ri­li po­du­hvat…

U tak­mi­čar­skom de­lu osam pred­sta­va

2. jun 2011. godine

Pod ge­ne­ral­nim po­kro­vi­telj­stvom op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, uz po­dr­šku po­kra­jin­ske Vla­de, Za­vo­da za kul­tu­ru Voj­vo­di­ne, po­kra­jin­skog Se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru i in­for­mi­sa­nje, voj­vo­đan­skog i op­štin­skog Sa­ve­za ama­te­ra…

Do­pri­nos evrop­skoj kul­tu­ri

2. jun 2011. godine

Ce­re­mo­ni­jom sve­ča­nog ova­ra­nja, na cen­tral­nom grad­skom tr­gu u Ru­mi u su­bo­tu uve­če po­če­li su „Da­ni slo­ven­ske pi­sme­no­sti“. Je­din­stve­nu kul­tur­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju na na­šim pro­sto­ri­ma otvo­rio je…

Ponos grada i Sremske eparhije

27. maj 2011. godine

Sremski Karlovci – Neposredno pošto je u staroj Sabornoj crkvi, 1758, rukopoložio Dositeja Obradovića za jerođakona, mitropolit Pavle Nenadović je odlučio da se sruši postojeći…

Po­be­di­la “Vas­kr­šnja mo­li­tva” iz Ši­da

25. maj 2011. godine

Inđija – Struč­ni ži­ri je po­zo­ri­šnu pred­sta­vu ‘’Vas­kr­šnja mo­li­tva’’ auto­ra Velj­ka Vi­ra­ča u re­ži­ji Sne­ža­ne Ma­rić i Dra­ga­ne Ba­bić, u iz­vo­đe­nju uče­ni­ka OŠ ‘’Srem­ski front’’…

Gla­di­ja­to­ri, me­do­vi­na i vi­no

25. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – U ovo­go­di­šnjoj No­ći mu­ze­ja u Car­skoj pa­la­ti glav­nu atrak­ci­ju pred­sta­vlja­le su bor­be gla­di­ja­to­ra, ko­je su za Mi­trov­ča­ne upri­li­či­li mom­ci iz Udru­že­nja „Zlat­ni…

Pri­ča o ži­vo­tu u ma­ha­li

25. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Ne­dav­no je u Po­zo­ri­štu “Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić” iz­ve­de­na pred­sta­va “Žr­tve lju­ba­vi”, u ko­joj igra­ju glum­ci ama­te­ri (mla­di Ro­mi i ra­se­lje­na li­ca sa ju­ga…

Stari dvorac ponuđen u zakup

20. maj 2011. godine

Beočin – Opštinska uprava Beočina je, prošle srede, objavila javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup objekta Stari dvorac, što je jedan od…

Knjiga o gradu koji se voli

19. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Nizu mnogobrojnih autora koji su objavljivali radove o ovom gradu pridružio se još jedan uporni istraživač i hroničar, novinar po vokaciji, a…