• ponedeljak, 29. novembar 2021.
Kultura

Baj­ka­ma se ži­vot ka­že

9. jun 2011. godine

Jed­nu od več­nih te­ma u na­šoj knji­žev­no­sti, a sve ak­tu­el­ni­ju u ovo­vre­me­nom ži­vo­tu – baj­ku, raz­ot­kri­va na vi­so­ko edu­ka­ti­van na­čin dr Sla­đa­na Mi­len­ko­vić u svo­joj…

Uče­nje i od­mor me­đu sli­ka­ma

9. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Dom uče­ni­ka sred­njih ško­la u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci,u sa­rad­nji sa ULU “Sir­mi­jum” i dru­gim po­što­va­o­ci­ma kul­tu­re, pri­re­dio je re­tro­spek­tiv­nu iz­lo­žbu ra­do­va sa do­sa­da­šnjih…

Uru­če­na pri­zna­nja la­u­re­a­ti­ma

9. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – U ne­de­lju je u sa­li Mu­ze­ja Sre­ma u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i zva­nič­no za­tvo­ren pe­to­dnev­ni de­ve­ti Me­đu­na­rod­ni „Fe­sti­val gu­da­ča“ ko­ji je or­ga­ni­zo­va­la Mu­zič­ka…

Knji­zi se ne mo­že – ni­šta

9. jun 2011. godine

Ruma – Be­se­da o je­zi­ku i pi­smu, i gost – aka­de­mik Ma­ti­ja Beć­ko­vić, bi­li su raz­log da se u Či­ta­o­ni­ci Grad­ske bi­bli­o­te­ke ”Ata­na­si­je Stoj­ko­vić” u…

Mitrovčani uče francuski

9. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Polaznici škole francuskog jezika, koju već petu godinu organizuju Gradska uprava za obrazovanje i Fond “Atanasije Stojković” u saradnji sa Francuskim kultrunim…

Tu­ri­zam – glav­ni stra­te­ški adut

9. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat za kul­tu­ru i obra­zo­va­nje, uz po­dr­šku vla­de AP Voj­vo­di­ne, do­ni­rao je 1,7 mi­li­o­na di­na­ra za stal­nu po­stav­ku u Mu­ze­ju “Srem”,…

Donacija Gimnaziji

8. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica– Ovdašnjoj Gimnaziji uručena je donacija Republike Austrije u vidu udžbenika, CD-a i raznih publikacija, kako bi đacima bilo olakšano učenje nemačkog jezika. Predstavnica…

Na­u­ka u slu­žbi ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re

2. jun 2011. godine

Dru­go pro­ši­re­no i do­pu­nje­no iz­da­nje knji­ge „Isto­rij­ski raz­voj i upra­vlja­nje ko­mu­nal­nom in­fra­struk­tu­rom op­šti­ne Srem­ska Mi­tro­vi­ca“ gru­pe auto­ra na če­lu sa do­cen­tom dr Go­ra­nom Pu­zi­ćem (ko­ji…

Sve evrop­ske vred­no­sti u ma­lom

2. jun 2011. godine

Stara Pazova – Na Tr­gu “Dr Zo­ra­na Đin­đi­ća” u Sta­roj Pa­zo­vi 20. ma­ja sve je bi­lo u “rit­mu Evro­pe”. Pr­vi put u or­ga­ni­za­ci­ji Kan­ce­la­ri­je za…

Knji­ga o gra­du ko­ji se vo­li

2. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Ma­da to iz­gle­da po­ma­lo ne­stvar­no, na­se­lje ko­je na ovom istom me­stu obi­ta­va vi­še od dva mi­le­ni­ju­ma, Srem­ska Mi­tro­vi­ca (uklju­ču­ju­ći rim­sku ko­lo­ni­ju, an­tič­ki…