• subota, 22. januar 2022.
Kultura

Hi­lan­dar – reč, sli­ka, mo­li­tva

14. oktobar 2011. godine

Krčedin – U or­ga­ni­za­ci­ji vla­sni­ka Ga­le­ri­je ”Jak­šić” Zo­ra­na Jak­ši­ća, Cr­kve­ne op­šti­ne Kr­če­din i je­re­ja Dra­go­lju­ba Jan­ko­vi­ća, uoči Ma­le Go­spo­ji­ne, upri­li­čen je je­dan ne­sva­ki­da­šnji kul­tur­ni do­ga­đaj…

Mu­zi­ka spa­ja kon­ti­nen­te

14. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Sve­ča­nim kon­cer­tom odr­ža­nim 29. sep­tem­bra, u Mu­ze­ju Sre­ma u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, uz uče­šće ov­da­šnjih, be­o­grad­skih i ja­pan­skih mu­zi­ča­ra i uz pri­su­stvo mno­go­broj­nih…

Trip­tih sir­mi­jum­skih sve­ti­te­lja

14. oktobar 2011. godine

Sremska Mitovica – U su­sret obe­le­ža­va­nju 1700 – go­di­šnji­ce Mi­lan­skog edik­ta, do­ga­đa­ja od iz­u­zet­nog zna­ča­ja za či­tav hri­šćan­ski svet, u Car­skoj pa­la­ti an­tič­kog Sir­mi­ju­ma, 28….

“Pesnički Srem” na dlanu

13. oktobar 2011. godine

Beočin – Predstavljanjem antologije Pesnički Srem i scenskog resitala Služba svetim Brankovićima, koje je priredio prof. dr Petar Milosavljević, 11. oktobra, u velikoj skupštinskoj sali,…

Novi-stari sjaj za tri godine

13. oktobar 2011. godine

Beočin-Novi Sad – Između opštine Beočin i novosadske firme “Futurizam” nedavno je potpisan ugovor o zakupu beočinskog Starog (Špicerovog) dvorca i na taj način pružena…

Zva­li su ga sreć­ni ar­he­o­log

12. oktobar 2011. godine

Bi­lo je i onih ko­ji su, za­do­je­ni su­je­tom i za­vi­šću, čak, sma­tra­li da ni­je reč o jed­nom od naj­ve­ćih na­ših ar­he­o­lo­ga. Ta­kva tu­ma­če­nja za­sni­va­la su…

Trideset troje veličanstvenih

7. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Iz mračnih depoa Galerije “Lazar Vozarević” na svetlo dana iznesene su najvrednije slike koje ova prestižna kulturna ustanova ima u vlasništvu. Izložbu…

Istražuje se okruženje Carske palate

7. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Ekipa stručnjaka Arheološkog instituta iz Beograda, zajedno sa kolegama iz Muzeja Srema, početkom oktobra, nastavila je istraživanja antičkog Sirmijuma, na lokalitetu 85,…

Muzika ne poznaje granice

3. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Svečanim koncertom održanim 29. septembra, u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici, uz učešće ovdašnjih, beogradskih i japanskih muzičara i uz prisustvo mnogobrojnih…

Triptih sirmijumskih svetitelja

29. septembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – U susret obeležavanju 1700-godišnjice Milanskog edikta, događaja od izuzetnog značaja za čitav hrišćanski svet, u Carskoj palati antičkog Sirmijuma, 28. septembra, održan…