• Tuesday, 6. June 2023.
Sremska Mitrovica

Kva­li­tet­ni­je gre­ja­nje za po­tro­ša­če

23. June 2011. godine

Sremska Mitrovica – Jav­no – ko­mu­nal­no pred­u­ze­će „To­pli­fi­ka­ci­ja“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce pla­ni­ra da do po­čet­ka no­ve grej­ne se­zo­ne ulo­ži oko 15 mi­li­o­na di­na­ra u re­kon­struk­ci­ju…

Po­sa­đe­no 14 no­vih sta­ba­la

23. June 2011. godine

Sremska Mitrovica – Po­vo­dom Da­na za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne, 5. ju­na, Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da u sa­rad­nji sa kom­pa­ni­jom „Eaton“ na­sta­vi­la je sa ure­đe­njem ze­le­nih po­vr­ši­na…

Di­plo­me fran­cu­skog je­zi­ka

22. June 2011. godine

Priredba i diplome Sremska Mitrovica – Oko 60 po­la­zni­ka ško­le fran­cu­skog je­zi­ka ko­ju or­ga­ni­zu­ju Grad­ska upra­va za obra­zo­va­nje i Fond “Ata­na­si­je Stoj­ko­vić” uz po­dr­šku Fran­cu­skog…

Sve­ča­na za­kle­tva mla­dih po­li­ca­ja­ca

22. June 2011. godine

Sremska Mitrovica – U sklo­pu obe­le­ža­va­nja Da­na po­li­ci­je, a na­kon po­lo­že­nog struč­nog is­pi­ta, 24 po­li­cij­ska slu­žbe­ni­ka – pri­prav­ni­ka Po­li­cij­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca po­lo­ži­lo je sve­ča­nu…

U sre­đe­noj am­bu­lan­ti i me­sto za zu­ba­ra

22. June 2011. godine

Divoš – Iz­gra­đe­na pre vi­še od po­la ve­ka zgra­da u cen­tru Di­vo­ša, u ko­joj je sme­šte­na zdrav­stve­na am­bu­lan­ta,  ni­je odo­le­la “zu­bu” vre­me­na ta­ko da su…

Sa­mo­do­pri­no­som gra­đe­ni ka­pi­tal­ni objek­ti

14. June 2011. godine

Sremska Mitrovica – Pred od­bor­ni­ci­ma Skup­šti­ne Gra­da na sed­ni­ci ko­ja je odr­ža­na u pe­tak, 3. ju­na na­šlo se dva­de­se­tak ta­ča­ka dnev­nog re­da, ko­je su bez…

Ma­nji po­rez na sta­no­ve

14. June 2011. godine

Od­lu­kom Skup­šti­ne gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, gra­đa­ni će u ovoj go­di­ni pla­ća­ti ma­nji po­rez na sta­no­ve. Od­bor­ni­ci su ova­kvu  od­lu­ku do­ne­li na sed­ni­ci odr­ža­noj pro­te­klog pet­ka…

Fon­ta­ni vra­ća­ju vo­do­skok

9. June 2011. godine

Sremska Mitrovica – Iz fon­ta­ne „Ka­me­ni cvet“, jed­nog od sim­bo­la Srem­ske Mi­tro­vi­ce, usko­ro će opet te­ći vo­do­skog jer je za nje­nu re­kon­struk­ci­ju lo­kal­na sa­mo­u­pra­va obez­be­di­la…

Ma­tu­ran­ti

9. June 2011. godine

Sremska Mitrovica – Pro­te­klog vi­ken­da na mi­tro­vač­kom grad­skom tr­gu ve­če­ri su bi­le is­pu­nje­ne sla­vlje­nič­kom at­mos­fe­rom ma­tu­ra­na­ta. Mla­dost, le­po­ta i ha­lji­ne kao sa mod­nih pi­sta iza­zi­va­le…

Asval­ti­ra­na Uli­ca Ste­va­na Srem­ca

9. June 2011. godine

Sremska Mitrovica – U sklo­pu ra­do­va na re­kon­struk­ci­ji srem­sko­mi­tro­vač­kih sa­o­bra­ćaj­ni­ca pro­te­kle ne­de­lje za­vr­še­ni su ra­do­vi u stam­be­nom na­se­lju „Pej­ton“. Re­kon­stri­sa­na je sa­o­bra­ćaj­ni­ce u Uli­ci Ste­va­na…