• petak, 31. mart 2023.
Sremska Mitrovica

Koalicija za skupštinsku većinu

24. maj 2012. godine

Sremska Mitrovica – U Sremskoj Mitrovici je potpisan sporazum o novoj većini u Skupštini grada koju će činiti koalicija odbornika Grupe građana „Vredna Mitrovica“, Srpske…

Otvaraju se vrata Arhivskog vinskog podruma

17. maj 2012. godine

  Sremska Mitrovica – Udruženje poštovalaca vina „Marcus Aurelius Probus“ u Noći muzeja 19. maja od 18 sati otvoriće vrata svog Arhivskog vinskog podruma koji…

Iza­be­ri­te svog le­ka­ra

25. april 2012. godine

Od 1. ju­la po­či­nje pri­me­na ka­pi­ta­ci­o­ne for­mu­le u zdrav­stve­nom si­ste­mu. Ra­di se o pi­lot pro­gra­mu ko­jeg je fi­nan­si­ra­la Evrop­ska uni­ja, a spro­vo­di ga i Dom…

Ba­zar zdra­vlja

25. april 2012. godine

U Me­snoj za­jed­ni­ci “Cen­tar”,  odr­ža­na  je ak­ci­ja po­zna­ta pod na­zi­vom ba­zar zdra­vlja, ko­ja se, odr­ža­va u sa­rad­nji sa Do­mom zdra­vlja Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Ak­ci­je se or­ga­ni­zu­ju…

Pod jednim krovom

19. april 2012. godine

Jarak – Meštani sela Jarak dobili su nove prostorije mesne kancelarije, mesne zajednice i seoske biblioteke. Po rečima predsednika MZ Duška Cukića, novi prostori su…

Radovi obolelih od Daunovog sindroma

14. april 2012. godine

Sremska Mitrovica – Sremskomitrovčani su u petak, na centralnom gradskom trgu, imali priliku da vide prigodnu prodajnu izložbu radova nastalih u kreativnoj radionici i uskršnjih…

Ovde su koreni evropskog hrišćanstva

2. april 2012. godine

Sremska Mitrovica – Manifestacija “Dani kulture u Sirmijumu”, koju organizuju Grad Sremska Mitrovica i Zavod za zaštitu spomenika kulture, nastavljena je nizom predavanja, 27. marta,…

Festival džez i bluz muzike

29. mart 2012. godine

Sremska Mitrovica -Narednog vikenda Pozorište „Dobrica Milutinović“ organizuje sedmi po redu muzički Festival “SM JAZZ&BLUES SPRING FEST” u Hrvatskom domu, bivšem Domu omladine sa početkom…

Is­pla­ti­vi za ula­ga­nje

28. mart 2012. godine

Kan – Na­gra­da „Top 10 evrop­skih gra­do­va i re­gi­o­na za stra­ne di­rekt­ne in­ve­sti­ci­je“ uru­če­na je pro­te­kle sre­de u Ka­nu gra­do­vi­ma In­đi­ji, Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, Su­bo­ti­ci i…

Rad­na zo­na u No­ća­ju

28. mart 2012. godine

Na po­sled­njoj sed­ni­ci Skup­šti­ne gra­da do­net je, uz osta­lo, Plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je rad­ne zo­ne “Pre­se­ka” u No­ćaj. Ovaj plan je ra­đen zbog po­zna­tog in­ve­sti­to­ra ko­ji…