• subota, 3. decembar 2022.
Sremska Mitrovica

Ma­tu­ran­ti

9. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Pro­te­klog vi­ken­da na mi­tro­vač­kom grad­skom tr­gu ve­če­ri su bi­le is­pu­nje­ne sla­vlje­nič­kom at­mos­fe­rom ma­tu­ra­na­ta. Mla­dost, le­po­ta i ha­lji­ne kao sa mod­nih pi­sta iza­zi­va­le…

Asval­ti­ra­na Uli­ca Ste­va­na Srem­ca

9. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – U sklo­pu ra­do­va na re­kon­struk­ci­ji srem­sko­mi­tro­vač­kih sa­o­bra­ćaj­ni­ca pro­te­kle ne­de­lje za­vr­še­ni su ra­do­vi u stam­be­nom na­se­lju „Pej­ton“. Re­kon­stri­sa­na je sa­o­bra­ćaj­ni­ce u Uli­ci Ste­va­na…

Či­šće­nje ka­nal­ske mre­že

1. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – U to­ku je či­šće­nje ka­nal­ske mre­že u La­ćar­ku, u Uli­ci 22. ju­la i u Rad­nič­koj, pa nji­ho­vi sta­nov­ni­ci na­po­kon mo­gu da odah­nu,…

Katolička crkva pod re­flek­to­ri­ma

25. maj 2011. godine

Laćarak – Na obje­kat Ri­mo­ka­to­lič­ke cr­kve u La­ćar­ku po­sta­vlje­na su tri re­flek­to­ra, a za ove ra­do­ve JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da je obez­be­di­la 300 hi­lja­da…

Ma­šta i sno­vi u sti­ho­vi­ma

25. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Cen­tar za kul­tu­ru “Sir­mi­ju­mart”,  or­ga­ni­zo­vao je od 10. do 12. ma­ja, Pr­vi fe­sti­val po­e­zi­je mla­dih pe­sni­ka “Ma­šta i sno­vi”, za ko­ji je…

Ne­go­va­nje tra­di­ci­ja

25. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Dan Ma­đar­skog kul­tur­no – umet­nič­kog dru­štva “Srem” obe­le­žen je su­sre­tom vi­še ma­đar­skih kul­tur­no umet­nič­kih dru­šta­va Sre­ma i ju­žne Bač­ke. Sve­ča­nost je odr­ža­na…

Veliko “spremanje” panonske lepotice

23. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Nacionalni park “Fruška gora” – jedini nacionalni park u Pokrajini (proglašen 1960. godine), kao kompleks od izuzetnog značaja odnedavno je sa svim…

Mla­di – am­ba­sa­do­ri Mi­tro­vi­ce

17. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – U sklo­pu obe­le­ža­va­nja Da­na Evro­pe, a po­vo­dom po­vrat­ka de­le­ga­ci­je mla­dih sa pu­to­va­nja u ze­mlje Evrop­ske uni­je, u Grad­skoj ku­ći je odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja…

Oko­sni­ca pri­vred­nog raz­vo­ja

17. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Pod­ruč­je  Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca  po­kri­va zna­čaj­ni deo na­se­lje­nih me­sta uz Fru­šku go­ru, ko­ja će de­lom kroz ma­ster plan, a de­lom kroz ini­ci­ja­ti­vu…

Maske, šarena jaja i crteži

4. maj 2011. godine

  Sremska Mitrovica – Vi­še od 200 naj­mla­đih su­gra­đa­na – pred­ško­la­ca i uče­ni­ka ni­žih raz­re­da osnov­nih ško­la uče­stvo­va­lo je  21. apri­la u ma­ni­fe­sta­ci­ji ” U…