• ponedeljak, 26. septembar 2022.
Sremska Mitrovica

No­vi as­falt na ko­lo­vo­zu

12. oktobar 2011. godine

U sklo­pu re­vi­ta­li­za­ci­je vi­tal­nih sa­o­bra­ćaj­ni­ca pro­šle ne­de­lje za­vr­še­ni su ra­do­vi u grad­skoj uli­ci Fi­li­pa Vi­šnji­ća. Kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja tra­se od 250 me­ta­ra je in­ve­sti­ci­ja od 13…

Teofil Pančić u Muzeju Srema

7. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica -Poznati novinar i književnik Teofil Pančić bio je gost na tribini koja je u organizaciji Centra za kulturu „Sirmijumart“ održana sinoć u Muzeju…

Trideset troje veličanstvenih

7. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Iz mračnih depoa Galerije “Lazar Vozarević” na svetlo dana iznesene su najvrednije slike koje ova prestižna kulturna ustanova ima u vlasništvu. Izložbu…

Istražuje se okruženje Carske palate

7. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Ekipa stručnjaka Arheološkog instituta iz Beograda, zajedno sa kolegama iz Muzeja Srema, početkom oktobra, nastavila je istraživanja antičkog Sirmijuma, na lokalitetu 85,…

Gradonačelnik posetio “Zmajevce”

4. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica -Povodom početka Dečje nedelje gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović posetio je u juče Osnovnu školu „Jovan Jovanović Zmaj“ i tom prilikom prisustvovao času…

Triptih sirmijumskih svetitelja

29. septembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – U susret obeležavanju 1700-godišnjice Milanskog edikta, događaja od izuzetnog značaja za čitav hrišćanski svet, u Carskoj palati antičkog Sirmijuma, 28. septembra, održan…

To­pli rа­di­jа­to­ri po stа­roj ce­ni ?

28. septembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – U srem­sko­mi­tro­vаč­koj „To­pli­fi­kа­ci­ji“ kа­žu dа su prаk­tič­no sprem­ni zа nа­red­nu grej­nu se­zo­nu. To­ple pro­be u lo­kаl­nim ko­tlаr­ni­cа­mа, ko­je se obа­ve­zno rа­de po­čet­kom…

Do­go­vo­ri­li eko­nom­ske ce­ne

28. septembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Pred­stаv­ni­ci 15 tаk­si udru­že­njа i nаd­le­žni u lo­kаl­noj sа­mo­u­prа­vi odr­žа­li su sа­stа­nаk po­vo­dom od­re­đi­vа­nje nаj­ni­že eko­nom­ske ce­ne pre­vo­zа. Tаk­si­sti su pred­lo­ži­li, а…

Na bi­ni vi­še od 500 uče­sni­ka

24. avgust 2011. godine

Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val fol­klo­ra “Srem folk fest”, osmi po re­du, odr­ža­će se od 9. do 12.av­gu­sta, na Žit­nom tr­gu, a na nje­mu će se pred­sta­vi­ti 14…

“Zlatni dan vina” u Carskoj palati

15. avgust 2011. godine

Sremska Mitrovica -Udruženje poštovalaca vina „Marcus Aurelius Probus“ iz Sremske Mitrovice organizuje internacionalnu vinsku svečanost pod nazivom “Zlatni dan vina”, u petak, 19. avgusta, sa…