• Friday, 1. July 2022.
Sremska Mitrovica

Zla­to mi­tro­vač­kim sred­njo­škol­ci­ma

29. November 2011. godine

Zagreb – Od 9. do 12. no­vem­bra je na za­gre­bač­kom ve­le­sa­mu, odr­ža­na naj­ve­ća me­đu­na­rod­na iz­lo­žba ino­va­ci­ja i ino­va­tiv­nih teh­no­lo­gi­ja. Uče­stvo­vao je ve­li­ki broj pred­stav­ni­ka iz…

No­vem­bar­ska na­gra­da dr Bran­ku Pe­ru­no­vi­ću

16. November 2011. godine

Ve­ći­nom gla­so­va od­bor­ni­ka Skup­šti­ne gra­da pri­hva­ćen je pred­log re­še­nja ko­mi­si­je za do­de­lu na­gra­da i jav­nih pri­zna­nja Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca da ovo­go­di­šnju No­vem­bar­sku na­gra­du do­de­le dr…

Bo­lja i si­gur­ni­ja zdrav­stve­na za­šti­ta

16. November 2011. godine

Divoš – Pro­te­kle sed­mi­ce za­vr­še­na je kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja se­o­ske am­bu­lan­te u Di­vo­šu. Za­hva­lju­ju­ći ula­ga­nju Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca u vi­si­ni od oko tri mi­li­o­na di­na­ra me­šta­ni…

Od na­gra­da za­slu­žni­ma do po­kra­jin­ske smo­tre

8. November 2011. godine

Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva, kul­tur­ne i sport­ske usta­no­ve u okvi­ru No­vem­bar­skih da­na i pra­zni­ka gra­da or­ga­ni­zu­ju ra­zno­vr­stan pro­gram či­ja re­a­li­za­ci­ja je u to­ku….

Naj­bo­lja zdrav­stve­na usta­no­va u Sr­bi­ji

2. November 2011. godine

Dom zdra­vlja Srem­ska Mi­tro­vi­ca naj­bo­lji je dom zdra­vlja na pod­ruč­ju ce­le Sr­bi­je, sa­op­šte­no je na Na­ci­o­nal­noj kon­fe­ren­ci­ji o stal­nom una­pre­đe­nju kva­li­te­ta ra­da odr­ža­noj pro­te­kle ne­de­lje…

Upad na sajt Gra­da

2. November 2011. godine

U no­ći iz­me­đu ne­de­lje i po­ne­delj­ka do­šlo je do upa­da al­ban­skih ha­ke­ra na zva­nič­ni sajt Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Tom pri­li­kom je na sajt po­sta­vljen na­pis…

Oži­vlja­va „Fru­ška go­ra“

2. November 2011. godine

Sremska Mitrovica – Gra­do­vi Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Tu­zla apli­ci­ra­će za sred­stva Evrop­ske Uni­je za­jed­nič­kim pro­jek­tom pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje za stva­ra­nje re­gi­o­nal­nog edu­ka­ci­o­nog cen­tra za mla­de Bal­ka­na….

Štednje knjižice za četiri bebe

1. November 2011. godine

Sremska Mitrovica -Povodom 31. oktobra, Svetskog dana štednje, Komercijalna banka  već tradicionalno, šest godina za redom, poklanja knjižice „Cvrčak štednje“ sa depozitom od 50 evra,…

Uru­če­ni klju­če­vi vla­sni­ci­ma tri ku­će

1. November 2011. godine

Pred­stav­ni­ci Ko­me­sa­ri­ja­ta za iz­be­gli­ce Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, ne­mač­ke ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je „HELP“, UN­HCR-a i Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca sve­ča­no su uru­či­li klju­če­ve ko­ri­sni­ci­ma tri mon­ta­žne ku­će  u La­ćar­ku…

De­ci uvek tre­ba po­dr­ška

1. November 2011. godine

Pre go­di­nu da­na u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je osno­van klub hra­ni­te­lja “Hra­bro sr­ce 022” ko­ji je pre­ra­stao u udru­že­nje hra­ni­te­lja. Ovo udru­že­nje oku­plja hra­ni­telj­ske po­ro­di­ce u…