Po­sa­đe­no 14 no­vih sta­ba­la

<strong> Sremska Mitrovica </strong>- Po­vo­dom Da­na za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne, 5. ju­na, Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da u sa­rad­nji sa kom­pa­ni­jom „Eaton“ na­sta­vi­la je sa ure­đe­njem ze­le­nih po­vr­ši­na u gra­du. Za­hva­lju­ju­ći do­na­ci­ji ove

Di­plo­me fran­cu­skog je­zi­ka

<p>, uče­ni­ca&nbsp; pe­tog raz­re­da OŠ « Bo­ško Pal­ko­vlje­vić Pin­ki», ko­ja fra­cu­ski uči go­di­nu da­na. Mi­li­ca ka­že da joj uče­nje kroz igru ni­je

Sve­ča­na za­kle­tva mla­dih po­li­ca­ja­ca

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U sklo­pu obe­le­ža­va­nja Da­na po­li­ci­je, a na­kon po­lo­že­nog struč­nog is­pi­ta, 24 po­li­cij­ska slu­žbe­ni­ka - pri­prav­ni­ka Po­li­cij­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca po­lo­ži­lo je sve­ča­nu za­kle­tvu. Tekst za­kle­tve go­vo­rio je

U sre­đe­noj am­bu­lan­ti i me­sto za zu­ba­ra

<strong> Divoš</strong> - Iz­gra­đe­na pre vi­še od po­la ve­ka zgra­da u cen­tru Di­vo­ša, u ko­joj je sme­šte­na zdrav­stve­na am­bu­lan­ta,  ni­je odo­le­la "zu­bu" vre­me­na ta­ko da su po­če­li i zi­do­vi da se

Sa­mo­do­pri­no­som gra­đe­ni ka­pi­tal­ni objek­ti

Pred od­bor­ni­ci­ma Skup­šti­ne Gra­da na sed­ni­ci ko­ja je odr­ža­na u pe­tak, 3. ju­na na­šlo se dva­de­se­tak ta­ča­ka dnev­nog re­da, ko­je su bez mno­go po­le­mi­ke i usvo­je­ne u iz­u­zet­no efi­ka­snom skup­štin­skom

Ma­nji po­rez na sta­no­ve

Od­lu­kom Skup­šti­ne gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, gra­đa­ni će u ovoj go­di­ni pla­ća­ti ma­nji po­rez na sta­no­ve. Od­bor­ni­ci su ova­kvu  od­lu­ku do­ne­li na sed­ni­ci odr­ža­noj pro­te­klog pet­ka ka­da je utvr­đi­va­na vi­si­na sto­pe

Fon­ta­ni vra­ća­ju vo­do­skok

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Iz fon­ta­ne „Ka­me­ni cvet“, jed­nog od sim­bo­la Srem­ske Mi­tro­vi­ce, usko­ro će opet te­ći vo­do­skog jer je za nje­nu re­kon­struk­ci­ju lo­kal­na sa­mo­u­pra­va obez­be­di­la dva mi­li­o­na di­na­ra. Gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce

Ma­tu­ran­ti

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Pro­te­klog vi­ken­da na mi­tro­vač­kom grad­skom tr­gu ve­če­ri su bi­le is­pu­nje­ne sla­vlje­nič­kom at­mos­fe­rom ma­tu­ra­na­ta. Mla­dost, le­po­ta i ha­lji­ne kao sa mod­nih pi­sta iza­zi­va­le su pa­žnju i di­vlje­nje broj­ne